Estrogen and Non-Feminizing Estrogen for Alzheimer's Disease

Hideo HONJO, Koichi IWASA, Shinji FUSHIKI, Tetsuya HOSODA, Hiroshi TATSUMI, Masaya MIHARA, Yoshiichiro HIRASUGI, Masashi OIDA, Keiko KARIYA, Noriko KIKUCHI, Mitsuhiro KAWATA
2003 Endocrine journal  
doi:10.1507/endocrj.50.361 pmid:14599108 fatcat:wrsbo3ni2jhlncvzbnouh74yx4