Danuta Siewiorek-Talikowska Akademia Ignatianum w Krakowie

Anna Jazukiewicz
unpublished
Iwona Jazukiewicz (red.), Kształtowanie sprawności moralnych. Szczecin 2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISBN 978-83-7972-098-9, ss. 253 Człowiek rozwija się przez całe życie. Wymaga to nieustannej walki ze sobą, doświadczania sukcesów i porażek oraz chęci stawania lepszym. Rozwój ten dotyczy wszystkich aspektów funkcjonowania jednostki, łącznie z jej mo-ralnością. "W każdym z nas tkwią dogodne warunki do osiągania doskonało-ści na miarę swojej indywidualności"-piszą
more » ... rki naukowe we wstępie publikacji Kształtowanie sprawności moralnych, w której poruszono kwestie z właśnie tego obszaru. Do współtworzenia monografii zaproszone zostało grono osób związanych z kilkunastoma ośrodkami akademickimi z całej Polski. Autorzy dzielą się swo-imi doświadczeniami, refleksjami teoretycznymi oraz wynikami badań empi-rycznychz różnych dziedzin naukowych. Prezentują różnorodne kierunki nauk humanistycznychi społecznych-od psychologii, poprzez pedagogikę aż do hi-storii sztuki i teologię. Dodatkowo, posiadają zróżnicowane stopnie naukowe. Wśród nich są doktorzy habilitowani, doktorzy, doktoranci, a także studenci. Dzięki tak rozmaitym postaciom oraz ich wielokierunkowym spojrzeniom na główną tematykę, jaką jest kształtowanie sprawności moralnych, książka staje się interdyscyplinarnym dialogiem, mającym na celu poszerzenie wiedzy i po-glądów na szeroko pojętą problematykę moralności i jej komponentów.
fatcat:5dc56w25ujezxgux5dodcw7zle