Strategic Financial Management-Et nyt styringsvaerktøj for praksis

Af Mejer, Svend Pedersen
unpublished
Resumé Strategic Financial Management / SFM er internationalt en af de nye metoder til under-støttelse af virksomhedernes strategiske samt fi nansielle og økonomiske styring, som i de senere år også har bevaeget sig mod centrum af fi nansverdenens bevågenhed. Således søger denne artikel med afsaet i internationale for-skeres modelvaerktøj, at redegøre for hvorledes konceptet SFM kan anvendes i praksis. Motivet er netop at saette fokus på denne anvendelse. Det vil sige en analyse med fokus på
more » ... no-misk vaerditilvaekst, som anvender indtaegts-og omkostningsdata samt nøgletal til evaluering og vaerdiansaettelse af virksomheden i relation til den valgte strategi. Dette udføres med formål at forbedre virksomhedens langsigtede praestation i markedet. Gennem de sidste to årtier er en bred vifte af strategiske fi nansielle og økonomi-ske styringsmetoder blevet introduceret af både praktikere og teoretikere internationalt. Blandt disse er SFM, der kan løse fi nansielle og økono-mistyringsmaessige opgaver, som understøtter virksomhedens strategi. SFM kan dermed blive et muligt svar på virksomhedens nye komplekse udfordringer. Indledning Indledningsvist synes SFM's nøgletals beregnin-ger netop at fremstå som et fundament for fl ere fremadrettede strategiske beslutninger. Eksem-pler på sådanne analyser kan tage udgangs-punkt i virksomhedens intenderede strategier, der blandt andet fokuserer på indtraengning på nye markeder, udvikling af nye produkter, udvidelse af service, indførelse af nye prisstruk-turer med mere. Sådanne opgaver fremstår ikke påtraengende før vigende markedsandele eller reducerede indtaegter gør det transparent, at virksomhedens aktivitet ligeledes er blevet direkte ulønsom. Det vil sige, at større styrings-opgaver i denne afsondrede situation bliver løst reaktivt, og dermed fremstår muligheden for de-res løsningers råderum at blive begraenset eller afgraenset af den fremskredne udvikling såvel som det tilbagevaerende saet af handlingsalter-nativer. Således kan løsningen af disse styrings-opgaver på det givne tidspunkt komme for sent. I forsøget på at imødegå sådanne problemer bliver det med SFM muligt i stedet proaktivt at løse virksomhedens styringsopgaver, og dermed fokusere på de kreative processer, der går forud for valg af virksomhedsstrategi, og som kan eva-lueres og praesenteres ved strategiske nøgletal.
fatcat:tjizb66kzvewban6zlkxcauwre