İş Kurma Hakkında Bilgi Sahibi Olmanın ve İş Stresinin Girişimcilik İsteğine Etkileri (The Effects of Knowledge about Establishing a Business and Job Stress on the Willingness To Be an Entrepreneur)

Elif Çiçekli
2016 İşletme Araştırmaları Dergisi  
Özet Bireylerin girişimcilikle ilgili bilgi sahibi olmalarının ve mevcut işlerinde yaşadıkları iş stresinin onların girişimci olmalarında veya girişimci olma niyetlerinde etkili olduğu biliniyor. Ancak, iş kurma hakkında bilgi sahibi olmanın ve iş stresinin girişimcilik isteğine olan etkilerini inceleyen bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışmanın ilk amacı, iş kurma hakkında bilgi sahibi olmanın ve iş stresinin girişimcilik isteğine, yani kendi işini kurmayı istemeye olan etkilerini
more » ... etkilerini incelemektir. Çalışmanın ikinci amacı, iş kurma hakkında bilgi sahibi olma ve girişimcilik isteği arasındaki ilişkide iş stresinin düzenleyici değişken rolü oynayıp oynamadığını araştırmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda, anket çalışmasıyla 472 beyaz-yakalı çalışandan toplanan verilerin hiyerarşik çoklu regresyon analiz sonuçlarına göre, iş kurma hakkında bilgi sahibi olmanın da, iş stresinin de girişimcilik isteği üzerinde pozitif ve anlamlı etkileri olduğu görülmüştür. Ayrıca, iş stresi, iş kurma hakkında bilgi sahibi olma ve girişimcilik isteği arasındaki ilişki üzerinde negatif yönde düzenleyici değişken rolü oynamaktadır. Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik isteği, Kendi işini kurma isteği, İş kurma hakkında bilgi sahibi olma, İş stresi, Beyaz-yakalı çalışanlar. Abstract It has been established that entrepreneurial knowledge and job stress are related to entrepreneurship and entrepreneurial intentions. However, the effects of job stress and knowledge about establishing a business on the willingness to be an entrepreneur are under-researched. The aim of this research is to examine both of these effects and to determine whether job stress moderates the relationship between knowledge about establishing a business and the willingness to be an entrepreneur. Data from 472 whitecollar employees is used in hierarchical multiple regression analysis. The results show that both knowledge about establishing a business and job stress are positively related to the willingness to be an entrepreneur. Moreover, job stress negatively moderates the E. Çiçekli 8/1 (2016) 19-36
doi:10.20491/isader.2016.132 fatcat:oiov7uyoazcdfc7qr334ofdxae