1. Dekan-1-ol i jego izomery. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego

Jadwiga Szymańska, Barbara Frydrych
2021 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy  
Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego 1,2 1-Decanol and its isomers: 2-decanol, 3-decanol, 4-decanol, 5-decanol Documentation of proposed values of occupational exposure limits (OELs) 1,2 1 Wartości NDS i NDSCh dekan-1-olu i jego izomerów zostały w dniu 22.03.2021 r. przyjęte na 98. posiedzeniu Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy i następnie zostały przedłożone
more » ... rowi właściwemu do spraw pracy (wniosek nr 114) w celu ich wprowadzenia do rozporządzenia w załączniku nr 1 w części A wykazu najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. The level of TLV and STEL values of 1-decanol and its isomers were adopted on 22.03.2021 at the 98 th meeting of the Interdepartamental Commission for Threshold Limit Values and Intensities for Agents Harmful to Health in the Working Environment and were submitted to the Minister for Development, Work and Technology (application No. 114) for their introduction to the Regulation in Annex 1, Part A, of the list of threshold limit values and intensities of agents harmful to health in the working environment. 2 Opracowano na podstawie wyników V etapu programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy", finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (projekt nr II.PB.03 pt.: Opracowanie dokumentacji dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla 30 czynników chemicznych szkodliwych dla zdrowia, w tym rakotwórczych). Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy. This paper has been based on the results of a research task carried out within the scope of the fifth stage of the National Programme "Improvement of safety and working conditions" within the scope of research and development by the National Centre for Research and Development (task No. II.PB.03: Development of documentations of proposed values of occupational exposure limits for 30 chemical agents harmful to health, including carcinogens). The Central Institute for Labour Protection -National Research Institute is the Programme's main co-ordinator. NDS / TLV (threshold limit value) 30 mg/m 3 NDSCh / STEL (short-term exposure limit) 60 mg/m 3 NDSP / TLV-C (threshold limit value -ceiling) nie ustalono/not determined DSB / BLV (biological limit value) nie ustalono/not determined I substancja o działaniu drażniącym / irritating agent Data zatwierdzenia przez Zespół Ekspertów / Date of approval by the Expert Team: 28-29.10.2020 r. Data zatwierdzenia przez Komisję ds. NDS i NDN / Date of approval by the Commission for TLV and PEL: 22.03.2021 r.
doi:10.54215/pimosp/1.110.2021 fatcat:sepilnletra6tmrbamtksaokxi