Temel Sanat Eğitimi Dersinin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Eğitimindeki Yeri ve Önemi

Evrim Çağlayan
2019 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi  
İntihal /Plagiarism: Bu makale, en az iki hakem tarafından incelenmiş ve intihal içermediği teyit edilmiştir. / This article has been reviewed by at least two referees and confirmed to include no plagiarism. Öz Sanat; çağlar boyu üzerinde düşünülen, çeşitli dönemlerde farklı biçimlerde tanımları yapılan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. İlgili literatürde genel ve özel anlamlarıyla ele alınan ve pek çok alanla ilişkili olduğu belirtilen sanatın, gastronomi ve mutfak sanatlarındaki
more » ... inden de söz edilmektedir. Betimsel araştırma yaklaşımının benimsendiği bu çalışma; sanatın genel anlamına dahil olan gastronomi ve özel anlamına dahil olan temel sanat eğitiminin ilişkisini sorgulamayı amaçlayan kuramsal bir çalışmadır. Bu doğrultuda, sanat, sanat eğitimi, gastronomi ve mutfak sanatlarına ilişkin temel kavramların ilişkileri incelenmiştir. Çalışma kapsamında gerek teori gerek uygulamaya ilişkin incelenen kaynaklara göre; gastronomi ve mutfak sanatlarının temel sanat eğitimi ile yakın ilişkisi olduğu ve gastronomi ve mutfak sanatları alanında yetiştirilecek bireylerin ihtiyaç duyacağı bilgiler arasında sanat ve tasarım bilgisinin de yer aldığı anlaşılmıştır. Bu da gelecek yıllarda alanda ihtiyaç duyulacak nitelikli iş gücünün oluşum sürecini ön plana çıkarmaktadır. Abstract Art is a field that has been considered for ages and defined in different forms in various periods. In the related literature, art is discussed with its general and special meanings. In the related literature, the effects of art, which is stated to be related to many fields, are mentioned in gastronomy and culinary arts. This is a theoretical study aimed at questioning the relationship between gastronomy included in the general meaning of art and basic art education included in the special meaning of art. In this respect, the relationship between the basic concepts of art, art education, gastronomy and culinary arts was examined. According to the sources examined within the scope of the study, It is concluded that gastronomy and culinary arts have a close relationship with basic art education and information to be raised in the field of gastronomy and culinary arts will include the knowledge of art and design. This highlights the formation process of the qualified workforce that will be needed in the field in the coming years.
doi:10.15869/itobiad.629732 fatcat:5a2gevhzjrh7fpalls3remwz2a