Розв'язання задачі сегментування ринку комп'ютерної техніки на основі кластерного аналізу

Наталія Костянтинівна Стратієнко, Інна Олександрівна Бородіна
2016 Bulletin of National Technical University KhPI Series System Analysis Control and Information Technologies  
Запропоновано програмне забезпечення для розв'язання задачі сегментування ринку і позиціонування товару. Для сегментування ринку використані методи і алгоритми кластерного аналізу: ієрархічний агломеративний і дивізімний алгоритми, а також метод k-середніх. Розглянуто технологію сегментування і дано короткий аналіз методів сегментування. Описано концептуальну модель даних, діаграму пакетів, діаграму розгортання програмного забезпечення. За допомогою розробленого програмного забезпечення були
more » ... абезпечення були проведені розрахунки для підприємства, яке спеціалізується на продажу комп'ютерної техніки. Результати проаналізовані і розроблені рекомендації. Ключові слова: алгоритми, програмне забезпечення, метод, маркетингове дослідження, сегментування ринку, кластерний аналіз. Предложено программное обеспечение для решения задачи сегментирования рынка и позиционирования товара. Для сегментирования рынка использованы методы и алгоритмы кластерного анализа: иерархический агломеративный и дивизимный алгоритмы, а также метод kсредних. Рассмотрена технология сегментирования и дан краткий анализ методов сегментирования. Описаны концептуальная модель данных, диаграмма пакетов, диаграмма развертывания программного обеспечения. С помощью разработанного программного обеспечения были проведены расчеты для предприятия, которое специализируется на продаже компьютерной техники. Результаты проанализированы и разработаны рекомендации. Ключевые слова: алгоритмы, программное обеспечение, метод, маркетинговое исследование, сегментирование рынка, кластерный анализ. We propose software for solving problems of market segmentation and product positioning. For market segmentation, we used cluster analysis methods and algorithms: hierarchical agglomerative and divisive algorithms, k-means clustering. The segmentation technology was considered and different segmentation methods were analyzed. The chart options using the software, the conceptual data model, packages diagram, chart software deployment are described. Calculations for an enterprise which specializes in the sale of computer equipment were completed. The results were analyzed and the recommendations were developed. The work has a practical interest since it can be used for market segmentation and product positioning, which will help different companies to choose the target segments.
doi:10.20998/2079-0023.2016.37.11 fatcat:cvw3mvuv4bg63n6wqzocvzuue4