رابطۀ بین مهارت‌های ارتباطی با هوش فرهنگی و نقش آن در طبقه‌بندی مدیران سازمان‌های ورزشی و ارائۀ مدل

رسول نظری, زهرا سهرابی, محمد احسانی
2016 مطالعات مدیریت ورزشی  
این پژوهش که با هدف بررسی رابطۀ مهارت‌های ارتباطی با هوش فرهنگی و طبقه‌بندی مدیران ورزشی انجام شد، از نوع مطالعات تحلیلی و مدل‌یابی می‌باشد که به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعۀ آماری این پژوهش را مدیران ورزشی استان اصفهان تشکیل دادند که حجم این جامعه برابر با 550 نفر می‌باشد و از میان آن‌ها 207 نفر به‌صورت تصادفی طبقه‌ای ـ خوشه‌ای به‌عنوان نمونۀ آماری پژوهش انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسش‌نامه‌های اطلاعات فردی، مهارت‌های
more » ... ی، مهارت‌های ارتباطی (81/0)، پرسش‌نامه هوش فرهنگی (85/0) و پرسش‌نامه محقق ساخته طبقه‌بندی مدیران (86/0) بود. روش آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس و لیزرل استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که بین مهارت‌های ارتباطی، هوش فرهنگی و طبقه‌بندی مدیران ورزشی رابطۀ معناداری وجود دارد و مدل پیشنهادی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار می‌باشد؛ از این‌رو، لازمة برنامه‌ریزی صحیح در این سازمان‌ها به‌منظور ارتقای مهارت‌های ارتباطی و هوش فرهنگی برای مدیران ورزشی به‌عنوان افراد اثرگذار در این سازمان‌ها ضروری می‌باشد. علاوه ‌بر این، ازآن‌جاکه درصد قابل توجهی از مدیران ورزشی اصفهان به‌سمت مدیران تقلیدی و سفیر تمایل دارند؛ لذا، لازم است که مسئولان، راهبردهای مناسبی را در جهت انتخاب افراد مناسب برای پست‌های مدیریتی داشته باشند؛ زیرا، به‌نظر می‌رسد با مدیران تحلیل‌گر و شهودی، بهتر می‌توان چشم‌انداز روشن‌تری را برای ورزش استان تصویر کرد.
doi:10.22089/smrj.2016.838 doaj:349f3869464d466f892671c2b3a668f0 fatcat:2lmh6bsbibesrjttuf7ykmokqa