Analysis of technical-technological parameters of secondary impact rotary crusher in limestone processing

Nihad Omerovic, Ruzmir Avdic, Nedzad Alic
2012 Rudarski radovi Bor  
Izvod U predmetnom radu obrađena je problematika proizvodnje kamena krečnjaka na postrojenju stabilne separacije na PK "Duboki potok -Bijela Rijeka". Pored toga istraživani su efekti proizvodnje različitih varijanti rada i tokova materijala. Istraživanja su sprovedena na stabilnom postrojenju separacije površinskog kopa krečnjaka "Duboki potok -bijela rijeka" u Dubokom potoku. Pozicije istražnih radova su se nalazile na sekundarnom dijelu separacije (udarno rotaciona drobilica, usmjerivači
more » ... ijala, lijevci, gumeni transporteri, vibraciona sita itd). U toku rada korištene su metode mjerenja protoka materijala, obračuna kapaciteta transportera, laboratorijske metode utrđivanja granulometrijskog sastava dobijenog materijala i oblika zrna. Rezultati istraživanja su iskazani: − u dijagramima granulometrijskog sastava dobijenog kamenog agregata sa najpovoljnijim pojasevima vijrednosti granulometrijskog sastava − definisanju funkcionalne zavisnosti zazora udarne drobilice i strukture granulometrijskog sastava dobijenog materijala. Ključne riječi: proces drobljenja, udarno-rotaciona drobilica, granulometrijska analiza, dijagram, zavisnost, zazor udarno rotacione drobilice, povoljna varijanta rada udarno rotacione drobilice. Abstract This paper deals with the production of limestone at the stable plant separation of the open pit "Duboki potok-Bijela rijeka". Besides that, the effects of different levels of production and material flows were researched. Research was carried out in a fixed plant separation of the open pit limestone "Duboki potok-Bijela rijeka" in Duboki Potok. Positions of research were on the secondary part of separation (impact crusher, routers materials, funnels, rubber conveyors, vibrating screens, etc). In the course of using different methods of measuring material flow, calculating capacity conveyors, laboratory methods where used in measuring size and distribution obtained material, and particle shape. The research results were reported in: − particle size distribution diagrams of the obtained aggregate stone with the best bands of particle size distribution − defining the functional dependence of impact crusher gap size distribution and structure of the obtained materials.
doi:10.5937/rudrad1203267o fatcat:mnmsvvmdcfbffekky6zrglbo4y