The Difference of Thyroid Cancer in Hyperactive Adenoma and Hyperthyroidism in Endemic Areas

Adnan Hut, Nurcan Güler
2019 Haseki Tıp Bülteni  
Öz Amaç: Endemik bölgelerden gelen tiroit kanseri ile ilgili yayınlarda son yıllarda yaklaşımda dramatik değişiklikler ve çelişkili yayınlar rapor edilmektedir. Özellikle hiperaktif adenom (HA) veya hipertiroidide (HT) kanser olasılığı endemik bölgelerde artmış görülmektedir. Çalışmalar, subklinik ve klinik hipertiroidizmin, malignite riskini birkaç kat arttırdığını, hipotiroidizmin ise agresifliği azaltabileceğini veya kanserin başlamasını geciktirebileceğini öne sürmektedir. Yöntemler: Bir
more » ... . Yöntemler: Bir eğitim ve araştırma hastanesi cerrahi kliniğinde 2004-2009 yılları arasında HA ve/veya HT nedeni ile opere edilmiş olan 162 tiroit hastasının, diğer tiroit hastalıkları nedeni ile opere edilmiş olan 332 hastadan oluşan kontrol grubu ile kıyaslandığı retrospektif bir çalışma planlandı. Çalışma grubunu; sadece HA'sı olan 33, sadece HT'si olan 89 ve her ikisinin de (HA + HT) beraber olduğu 40 hasta oluşturdu. İstatistiksel analizler NCSS 2007 paket programı ile yapılmıştır. Bulgular: Kanser oranı, hiperaktif adenomda %8,7 iken hipertiroidi hastalarında %9,5 idi. Her iki sonuç da kontrol grubundan istatistiksel açıdan farklı değildi. Çalışma grubundaki 13 kanserin üç tanesi, kontrol grubundaki 26 kanserin 13 tanesi mikroinvaziv papiller kanser idi. Çalışma grubundaki laktat dehidrogenaz ve alkalen fosfataz değerleri istatistiksel anlamlı olarak kontrol grubuna göre daha düşüktü. Kontrol grubu ile kıyaslandığında ultrasonografide tüm çalışma grubunda (p=0,008), hiperaktif adenomlu (p=0,003) ve hipertiroidili (p=0,021) hastalarda dominant nodül çapı istatistiksel anlamlı olarak daha büyüktü. Sonuç: Sadece hiperaktif adenomda, sadece hipertroidide veya her iki hastalığın birarada mevcudiyetinde kanser riski azalmamaktadır. Anahtar Sözcükler: Kanser, tiroit, hiperaktif adenom, hipertiroidism Aim: In recent years, dramatic changes in treatment approaches and conflicting publications on thyroid cancer have been reported from endemic regions. The probability of cancer has increased in endemic areas especially in the presence of hyperactive adenoma (HA) and/or hyperthyroidism (HT). It has been suggested that subclinical and clinical hyperthyroidism increase the risk of several solid malignancies while hypothyroidism may reduce aggressiveness or delay the onset of cancer. Methods: In this retrospective study, a total of 162 patients, who were operated for HA and/or HT between 2004 and 2009 in a training and research hospital, were compared with 332 controls who were operated for other thyroid diseases. The study group consisted of 33 patients with HA alone, 89 patients with HT alone, and 40 patients with both. Statistical analysis was performed with NCSS 2007 package program. Results: The cancer rate was 8.7% in patients with HA and 9.5% in those with HT. There was no statistically significant difference between patients with HA or HT and controls. Three of 13 patients with cancer in the study group and 13 of 26 in the control group had microinvasive papillary cancer. LDH and ALP values in the study group were statistically lower than in the control group. When compared with the control group, the diameter of dominant nodule was statistically significantly larger in the whole study group (p=0.008), in patients with HA (p=0.003) and those with HT (p=0.021). Conclusion: Cancer risk does not decrease in the presence of HA and/or HT.
doi:10.4274/haseki.galenos.2019.5456 fatcat:mvhcnut3yfecxlkf6da7ihyuca