ASR SURESİNE GÖRE İNSANLIĞIN KURTULUŞU

Hüseyin ÇELİK
2017 Journal of International Social Research  
Öz Kur'ân-ı Kerîm, İnsan hayatının bütününü kuşatan ve insanlara en doğru yolu gösteren ilâhî bir rehberdir. Yüce Allah ile insanlar arasındaki ve insanların birbirleriyle olan münasebetleri düzenleyen bu mükemmel sistem, getirmiş olduğu ilahi kurallar ile insanları ve toplumları terbiye eder, onları yüceltir, iyi davranışlarda bulunan mü'minlere büyük mükâfatlar müjdelerken (İsrâ, 7/9-10), kâfirlere de elim bir azabın olduğunu haber verir. Yüce Allah Kur'ân'da, insanları birbirleriyle
more » ... birleriyle tanışmaları için milletlere ve kabilelere ayırdığı (Hucurât, 49/13. ) gibi, inanç bakımından da insanları: İnananlar, inanmayanlar ve bu iki sınıf arasında nev-i şahsına münhasır özellikleri olan bir üçüncü sınıf olarak da münafıkları bize aktarıyor. Kur'ân-ı Kerîm, inanç bakımından insanları bizlere tanıtırken mü'minlerin Allah'a inanan, namaz kılan, infakta bulunan, hayâsızlıktan kaçınan ve bağışlayıcı kimseler olduğunu (Bkz. Enfâl, 8/2-4; Mü'minûn, 23/1-3; Şura, 42/37, 39), kâfirlerden söz ederken onların; Allah'a inanmadıklarını, O'na eş (şirk) koştuklarını, çocukları öldürdüklerini ve Kur'an'a inanmayan (Bakara, 2/6; Bakara, 2/165; En'âm, 6/140; Yûnus, 10/18; Hac,22/71-72; Yâsîn, 36/10) kimseler olduğunu ve Kur'an ikiyüzlü olan münafıklardan söz ederken ise onların; inanmadıkları halde, Allah'a ve ahiret gününe inandıklarını iddia ettiklerini, Allah'ı ve mü'minleri aldattıklarını, sözlerinde durmadıklarını ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkardıklarını (Bakara, 2/8-10; Bakara, 2/27.) ifade etmektedir. Beşerî toplumlarda meydana gelen olayların kaynağını bu üç tip insan sınıfının kendi şahsiyetleri ve eylemleri oluşturmaktadır. Biz bu çalışmamızda günümüz insanlığına bir ışık tutmak amacıyla Allah'ın göndermiş olduğu son din İslâm'ı benimsememiş, herhangi bir sebepten dolayı yoldan çıkmış, Allah'ın kendileri için seçmiş olduğu ilkeleri bilerek veya bilmeyerek terk etmiş, ziyana uğramış olan insanların yeniden dünya ve ahiretlerini mamur edip, kurtuluşa ermek isteyen insanlara merhem/çare olabilecek kurtuluş reçetesini Asr sûresi ışığında ortaya koymaya çalışacağız. Zira Asr sûresi insanlığın kurtuluş reçetesini öz, veciz ve beliğ bir şekilde ortaya koyan bir sûredir. Abstract The Holy Qur'an is a divine guide that surrounds the whole of human life and shows people the right way Between people and Almighty God and the people of this great system to regulate the relations with each other, the training of people and communities with the divine rules that have brought them to promote, believed found in good behavior the believers a great reward and hailed that, do not believe unbelievers also informs that the hands of a punishment. Holy Qur'an defines Muslims in terms of faith; they (muslims) faith in Allah, give charity, avoid evil of shamelessness, and they are forgiver. Despite that it descibe infidels; they don't believe in Allah, claim followship to Allah, kill their own children, not to believe Holy Qura'an but hypocrites because of saying that we are believe in Allah and next day even if they really don not. Besides that it is stated that they deceive Allah and believers, they don't keep their words and they are causes corruption and succumb in the earth. The sources of events that occur in human societies are the personalities and actions of these three human classes. The last complaint that God has sent us to give a glimpse into the present day humanity that we have worked with has been rejected by Islam, the people who have gone astray because of this or that reason, who have abandoned the principles that God has chosen for them, knowingly or unknowingly, Salvation that may be an ointment / remedy for the people who want to prosper and salvation. Because Asr is said to have emerged as a simple, fast, and concise, human sincerity. GİRİŞ Geçmişte cahiliye çağında olduğu gibi günümüzde de Allah'a olan inanç bağları zayıflamakta, suç oranları artmakta, insanlar birbirileri ile olan iletişimlerinde tahammülsüzleşmekte, toplumu birbirine bağlayan ve aralarındaki ülfeti peyda eden dinamikler ve ahlaki ilkeler yozlaşmakta ve çöküş içinde bulunmaktadır. Yüce Allah peygamberi Hz. Muhammed (sav) vasıtasıyla insanlık âlemine göndermiş olduğu ilahi mesajı Kur'ân-ı Kerim'in; insanları karanlıktan aydınlığa çıkaran (Bakara, 2/257; Mâide, 5/16; İbrâhim, 14/1; İsrâ, 17/9. Hadîd, 57 /9), insan hayatının bütününü kuşatan ve insanlara doğru yolu gösteren ilâhî bir rehber (Bakara, 2/2), Allah ile insanlar arasındaki ilişkileri ve insanların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen mükemmel bir sistem, göndermiş olduğu ilahi kurallar ile insanları ve toplumları terbiye eden (Fâtiha, 1/2), onları yücelten, iyi davranışlarda bulunan mü'minlere büyük mükâfatlar müjdeleyen (Bakara, 2/25; Burûc, 85/11; Tîn, 95/6), kâfirlere ise elim bir azabın olduğunu haber veren (Bakara, 2/286; Zilzâl, 99/7-8; Âl-i İmrân, 3/4) ilâhî bir kitap olduğunu (Bakara, 2/23; Hûd, 11/13; Hicr, 15/9; İsrâ, 17/88) haber vermektedir. • Bu makale, Universitat autònoma de Barcelona tarafından 27-29 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen "III International Multidisciplinary Congress Of Eurasia (IMCOFE)" isimli uluslararası kongrede sunduğumuz "İnsanlığın Kurtuluşu İçin; Asr Sûresi" başlıklı bildirinin gözden geçirilmiş ve yeniden düzenlenmiş halidir.
doi:10.17719/jisr.2017.1982 fatcat:vfbweh6uhjdx7esyxno3juoosa