İnsidental Saptanan Karaciğer Kist Hidatiği Sıklığı: Endemik Bölgelerde Karın Ağrılı Olgularda USG Gerekliliği,

G. Çığşar, Ş. Kahramanca, E. Aydın, M. Duymuş, Ç. B. Bilgin, M. Özdemir, F. M. Avşar
2014 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi  
ÖZ Amaç: Karaciğer Kist Hidatiği (KKH), daha çok gelişmekte olan ülkelerde görülen zoonotik enfeksiyondur. Hastaların çoğu asemptomatik olmasına karşın, nadiren bası bulguları ve karın ağrısı yakınmaları da olabilir. Tanı sıklıkla çeşitli radyolojik yöntemler yardımıyla konur. Yöntemler: Acil servise karın ağrısı yakınması ile başvuran ve acil abdomen Ultrasonografisi (USG) yapılan hastaların dosya kayıtlarından yaş, cinsiyet, USG sonuçları, KKH saptanan hastalardaki KKH bulunan karaciğer
more » ... ti ve KKH Gharbi sınıflamasına göre tipi kayıt altına alındı. Kist hidatik varlığı, karaciğer kisti saptanan kişilerde elektif şartlarda yapılan İndirekt Hemaglütinasyon Testi (İHAT) ile doğrulandı. Bulgular: Hastaların 96'sında (%4,5) KKH ve bu hastaların 7'sinde basıya bağlı mekanik ikter saptandı. KKH saptanan hastaların yaş ortalaması 47,4 ± 19,3 idi. Kadın/erkek oranı 70/26 olup KKH kadınlarda daha yüksek oranda saptandı (p<0,001). KKH insidental olarak en fazla sağ lobda (%70,8) ve en fazla segment 8 ve 7'de (%30,2 ve %19,8) saptandı. Gharbi sınıflamasına göre KKH, sıklık sırasına göre tip 4 (%35,4), tip3 (%26,0), tip2 (%17,7), tip5 (%11,5) ve tip1 (%9,4) saptandı. Sonuç: KKH açısından endemik sayılan bölgelerde, özellikle üst kadran ağrısı ile acile başvuran hastalardan KKH anamnezleri olmasa da, ayrıntılı anamnez, sistemik fizik bakı ve rutin yardımcı tanı yöntemleri sonrası tanı konulamadığında abdominal USG istenmesi, özellikle bizim bölgemizdeki gibi yaklaşık her 22 hastadan 1'inde KKH saptanmasını sağlayabilmektedir. Bu oran, tolere edilebilir maliyet ve iş gücüne neden olmakla birlikte erken tanı konulan olgularda, olası komplikasyonları engelleyerek morbidite ve mortalite oranlarını azaltabilir. Anahtar sözcükler: Karaciğer kist hidatiği, insidental, Gharbi sınıflaması ABSTRACT Objective: Hepatic Hydatid Cyst (HHC) is a zoonotic infection, more common in developing countries. Most of the patients are asymptomatic, but rarely, signs of comp-Makalemizin özeti 2014'te Antalya'da düzenlenen 19. Ulusal Cerrahi Kongresi'nde poster bildirisi olarak sunulmuştur.
doi:10.18614/deutfd.75715 fatcat:virv34sofvbutntrtr2km74xry