Therapeutic drug monitoring in the treatment of inflammatory bowel disease with infliximab

Yashar Jalali, Anna Krajčovičová, Tibor Hlavatý
2018 Gastroenterologie a hepatologie  
Sum mary: Tumor necrosis factor-α antagonists are currently widely used in patients with moderate to severe Crohn's disease and ulcerative colitis. Approximately 50% of patients with inflammatory bowel disease who initially benefit from treatment with tumor necrosis factor antagonists eventually lose response. However, the action of the drug and its efficacy are greatly dependent on pharmacokinetics and pharmacodynamics. Therapeutic drug monitoring (TDM) is a new approach that measures drug
more » ... gh levels and anti-drug antibodies (ADAbs) to optimize treatment and achieve the best strategy in the case of loss of response. Currently, there is no clear cut-off trough level value that corresponds to the clinical response. ADAb production can cause a drop in trough levels or neutralize the drug, resulting in a loss of response. ADAbs can also contribute to infusion and injection reactions, thromboembolic events, and serum sickness. This review examines the evolution of TDM in the treatment of inflammatory bowel diseases. It also explores the main contentions and developments surrounding the use of TDM in recent years, such as trough level and loss of response, and describes the current trends of TDM in clinical practice. Key words: inflammatory bowel disease -therapeutic drug monitoring -anti-drug antibodies -biologic treatment -trough level Súhrn: Antagonisti tumor nekrotizujúceho faktoru α sa v súčasnosti bežne používajú v liečbe stredne ťažkej až ťažkej formy Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy. Približne 50 % pa cientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čreva, ktorí v úvode profitovali z liečby antagonistami tumor nekrotizujúceho faktoru, po čase stratí liečebný účinok. Účin nosť liečby je vysoko závislá od farmakokinetiky a farmakodynamiky. Terapeutické monitorovanie liečiva (TDM -therapeutic drug monitoring), ktoré predstavuje meranie hladiny liečiva ako aj protilátok proti liečivu (ADAb -anti-drug antibodies), je novým prístupom optimalizácie liečby a dosiahnutia najnižšieho rizika straty odpovede. V súčasnosti nie je jasné presná terapeutická hladina, ktorá by zodpovedala klinickej odpovedi. Produkcia ADAb môže viesť k poklesu hladín až neutralizácii liečiva s následnou stratou liečebného účinku. Rovnako môžu ADAb prispieť k infúznym reakciám, tromboembolickým príhodám a sérovej chorobe. Predkladaný článok skúma vývoj TDM pri liečbe IBD. Skúma hlavné tvrdenia o TDM ako aj vývoj ich používania v poslednom období, skúma terapeutické rozmedzie, stratu odpovede a opisuje súčasné trendy v klinickej praxi.
doi:10.14735/amgh201841 fatcat:oqezvqxturaljmogcsr3ohcgxe