It Support 3pl In Logistics Services Modern Supply Chains

Iwona Wasielewska-Marszałkowska
2017 Torun Business Review  
Przedsiębiorstwa funkcjonujące we współczesnej gospodarce rynkowej, w obliczu postępującej globalizacji, dynamicznie zmieniających się warunków otoczenia politycznego i gospodarczego, rosnących wymagań klientów, zmuszone są do ciągłego poszukiwania obniżki kosztów, wdrażania lepszych modeli organizacyjnych, efektywniejszych procesów, nowatorskich form funkcjonowania na rynku czy skuteczniejszych strategii. Integracja działań gospodarczych w skali międzynarodowej (globalnej) jest rzeczywistością
more » ... est rzeczywistością współczesnego światowego systemu gospodarczego (Chaberek 2002). (...) Operatorzy logistyczni 3PL dla właściwego skoordynowania i zintegrowania procesów logistycznych wdrażają nowoczesne rozwiązania informatyczne, stymulujące sprawność, efektywność i konkurencyjność funkcjonowania obsługiwanego łańcucha dostaw. Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu są apsekty odnoszące się do zastosowania rozwiązań informatycznych stanowiących przykład innowacyjności usługodawców logistycznych (w tym operatorów logistycznych 3PL) w zakresie logistycznej obsługi współczesnych łańcuchów dostaw. Celem artukułu jest wskazanie istoty i znaczenia technologii i narzędzi informatycznych stosowanych przez operatorów logistycznych 3PL w obsłudze logistycznej łańcuchów dostaw. Aby zrealizować cel posłużono się metodą badawczą związaną z analizą źródeł wtórnych bazujących na studiach literatury, artykułów i badań publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Uwzględniono także dane z raportów publikowanych przez organizacje międzynarodowe zajmujące się badaniami i analizą globalnego rynku outsourcingu usług logistycznych jak również działalności operatorów 3PL.
doi:10.19197/tbr.v16i1.84 doaj:fd5e8ab7e87547918552d02677bd4024 fatcat:3kttvqxlfndanl2vopkglfkaby