Internetundersøgelser-problemer og muligheder

Af Peder, Østergaard, Hans Juhl
2001 224 Ledelse & Erhvervsøkonomi   unpublished
Indledning Der er sket en voldsom udvikling i antallet af undersøgelser, som gennemføres via Internettet. Det har fået nogen til at mene, at Internettet snart vil erstatte mere tradi-tionelle undersøgelsesdesigns, mens andre er mere skeptiske over for Internettets an-vendelighed som dataindsamlingsmedie. Internettet åbner mulighed for at kunne nå en meget stor maengde respondenter til en lav pris sammenlignet med telefon-eller postale undersøgelser. Internettet giver endvidere mulighed for, at
more » ... e mulighed for, at praktisk talt alle med adgang til Internet kan gen-nemføre en undersøgelse-og endelig giver Internettet mulighed for at gennemføre interaktive og multimediebaserede under-søgelser, som der ikke har vaeret praktiske muligheder for at gennemføre tidligere. En undersøgelses kvalitet afhaenger naturligvis af, at man for det første har mulighed for at nå de respondenter, der er relevante for undersøgelsesformålet med det valgte medie og dernaest af responden-ternes lyst til at deltage. Hvis hensigten er at studere internetadfaerd, er der begraen-set tvivl om brugbarheden af Web-baserede undersøgelser, men når der er tale om andre formål er internetpopulationens anvendelighed umiddelbart mere tvivlsom. Artiklen indledes med en beskrivelse af de fejlkilder, der er ved gennemførelse af repraesentative undersøgelser, efterfulgt af Resumé Der har gennem de seneste år vaeret sat større og større fokus på brug af internetundersøgelser som et alternativ til traditionelle repraesentative undersøgelser, herunder nettets worldwide udbredelse, hvor internetundersøgelser kunne forekomme excellent i forhold til andre under-søgelsesmetoder. Artiklen fokuserer indledningsvis på de fejlkil-der, der generelt er ved repraesentative under-søgelser, og beskriver de teknologier, der bruges i forbindelse med internetundersøgelser, efter-fulgt af en typologi for Web-baserede under-søgelser, som de hidtil har vaeret gennemført, herunder styrker og svagheder ved disse. Artiklens anden del saetter fokus på internettets udbredelse i Danmark og den øvrige del af ver-den, efterfulgt af opstilling af vurderingskriteri-er for repraesentative undersøgelser generelt, samt de potentielle styrker og specielt svaghe-der, som internetundersøgelser i år 2001 har. Konklusionen er, at internetundersøgelser ikke pt. udgør noget godt alternativ til eksisterende undersøgelser specielt på grund af den begraen-sede netadgang worldwide, samt den manglen-de repraesentativitet af internetbrugere i forhold til befolkninger som helhed. Artiklen konklude-rer også, at internetundersøgelse rettet mod specielle populationer, kan vaeret et glimrende dataindsamlingsmetode og besidder muligheder for at kombinere dataindsamlingsbehov, som det med tidligere kendte undersøgelsesmetoder kan vaere svaert at tilgodese.
fatcat:wmcll3kaxbe2xpobglevme7sli