Визначення мікробіологічних ризиків під час дослідження м'яса свиней, уражених саркоцистозом

О. С. Гавриленко, О. А. Хоміцька, О. В. Загорулько
2015 Вісник Полтавської державної аграрної академії  
У статті визначено підходи до оцінки мікробіоло-гічних ризиків під час використання в їжу свинини,отриманої від уражених саркоцистозом тварин.Проведено аналіз мікробіологічного ризику м'яса сви-ней, уражених саркоцистозом, включено кількісну таякісну інформацію мікробіологічних небезпек у дослід-женому матеріалі. Встановлено, що в зразках з різ-ним ступенем ураження саркоцистами підвищуєтьсяне тільки кількість мезофільних аеробних і факуль-тативно анаеробних мікроорганізмів (МАФАМ) ум'ясі, але
more » ... кількість патогенних і умовно-патогеннихмікроорганізмів. In the article the approaches to the microbiological risk assessment of pork, that was obtained from animals infected by sarcocystis, were described. The analysis of microbiological hazards of pigs' meat infected by sarcocystis, included quantitative and qualitative information of microbiological hazards in materials research. We found that in samples with different degree of defeat by sarcocystis not only the number of mesophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms (MAFAM) in meat increases, but the number of pathogenic and conditional-pathogenic microorga­nisms.
doi:10.31210/visnyk2015.04.16 fatcat:5w3fdbjokvd5dcry6imp5cvyiu