INVESTIGATION OF USER-VIOLENT CRIMINAL OFFENSES AGAINST FOREIGNERS: CIRCUMSTANCES TO BE ESTABLISHED

Ihor Faier
2020 Knowledge, Education, Law, Management  
Adnotacja. Wyjaśniono, że na początkowym etapie dochodzenia w sprawie wykroczeń karnych popełnionych wobec cudzoziemców z użyciem przemocy, śledczy organizuje pracę w celu wyjaśnienia następujących okoliczności: 1) okoliczności określone w art. 91 Kodeksu Postępowania Karnego Ukrainy jako takie, które podlegają dowodom w każdym postępowaniu karnym; 2) okoliczności charakteryzujące zdarzenie przestępstwa karnego; 3) okoliczności charakteryzujące tożsamość pokrzywdzonego cudzoziemca (państwo,
more » ... ego obywatelem jest cudzoziemiec kraj zamieszkania cudzoziemca; prawne i faktyczne podstawy pobytu cudzoziemca na terytorium Ukrainy; cechy statusu prawnego pokrzywdzonego cudzoziemca); 4) okoliczności charakteryzujące tożsamość podejrzanego, w tym pod warunkiem popełnienia wykroczenia karnego we współudziale; 5) okoliczności charakteryzujące mechanizm popełnienia wykroczenia karnego. Początkowy etap dochodzenia w sprawie wykroczeń karnych popełnionych wobec cudzoziemców z użyciem przemocy wymaga rozwiązania problemów związanych z: ustaleniem wszystkich osób zaangażowanych w łańcuch przestępczy; wysokim poziomem przygotowania podejrzanych, planami działania w różnych sytuacjach; koniecznością zapewnienia współpracy operacyjnej z innymi organami ścigania Ukrainy, właściwymi organami państw obcych, Interpolem, stosowaniem środków współpracy międzynarodowej itp. Słowa kluczowe: wykroczenie karne, cudzoziemiec, dochodzenie, okoliczności, z użyciem przemocy, sposób. Abstract. It was found that at the initial stage of the investigation of mercenary and violent criminal offenses committed against foreigners, the investigator organizes work to clarify the following circumstances: 1) the circumstances that are significant in Art. 91 of the CPC of Ukraine as those subject to proof in each criminal proceeding; 2) circumstances that characterize the event of a criminal offense; 3) circumstances characterizing the identity of the injured foreigner (the state of which the foreigner is a citizen and the country of residence of the foreigner; legal and factual grounds for the foreigner's stay on the territory of Ukraine; features of the legal status of the injured foreigner); 4) circumstances that characterize the identity of the suspect, including in the case of committing a criminal offense in complicity; 5) circumstances that characterize the mechanism of committing a criminal offense. The initial stage of the investigation of mercenary and violent criminal offenses committed against foreigners requires the solution of problematic issues related to: identification of all persons involved in the criminal chain; high level of training of criminals, action plans in different situations; the need to ensure operational cooperation with other law enforcement agencies of Ukraine, competent authorities of foreign countries, the involvement of Interpol, the application of international cooperation, etc.
doi:10.51647/kelm.2020.6.3.34 fatcat:3gkoacnggzey5nm2osnrvb2ili