PERLIS (Social Factors Influencing Productivity Of Planting Rice Farmers. A Case Study In Kampung Peladang

Faktor-Faktor Sosial Yang Mempengaruhi Produktiviti Penanaman Padi Petani. Kajian Kes Di Kampung Peladang, Mukim Kayang
2016 Reuters Of Kayang   unpublished
ABSTRAK Artikal ini mengkaji faktor-faktor sosial yang mempengaruhi tahap produktiviti petani dalam penanaman padi. Justeru itu, objektif kajian ini adalah menilai tahap akses tanah, sistem pengairan dan subsidi mempengaruhi produktiviti petani. Di samping itu, ia meneroka kadar prnggunaan baja, produktiviti pekerja dan juga kemunculan peranan baru untuk orang tengah (broker). Broker mempengaruhi produktiviti dengan menyediakan perkhidmatan logistik. Oleh itu, kajian ini juga mengakaji kesan
more » ... mengakaji kesan 'broker' dalam mempengaruhi produktiviti pertanian. Secara khusus, para petani di kawasan Kayang di Perlis dipilih. Penggumpulan data kajian ini dilakukan melalui kaedah kualitatif. Kedua-dua temu bual dan pemerhatian adalah medium yang terbaik untuk digunakan dalam mengumpul data untuk kajian ini. Kata Kunci : Broker, produktiviti petani, akses sistem pengairan, akses subsidi, akses tanah ABSTRACT This thesis examines the social factors influencing the productivity of paddy plantations to the farmers. Therefore, the objective of this study was to assess the level of access to land, irrigation systems and subsidies affect the productivity of farmers. This study shows that the
fatcat:kwrdm2ux5rcb3lmoaifnhmwiuy