Problems with designing of unfolding surfaces in the context of generative modelling
Problematyka modelowania powierzchni rozwijalnych w kontekście modelowania autogenerującego

Andrzej Jałowiecki, Wojciech Skarka
2018 Mechanik  
Artykuł jest próbą nakreślenia problemów związanych z modelowaniem powierzchni rozwijalnych z wykorzystaniem systemów klasy CAx. Przedstawiono w nim podstawowe zagadnienia dotyczące modelowania takich obiektów oraz zaproponowano możliwe sposoby realizacji tego typu zadań. Uwaga autorów skupia się na wykorzystaniu technik modelowania autogenerującego w celu automatyzacji procesu projektowania powierzchni rozwijalnych. SŁOWA KLUCZOWE: modelowanie autogenerujące, system rozproszony, powierzchnie
more » ... ony, powierzchnie rozwijalne, modelowanie powierzchniowe This paper is an attempt to deal with problems related to designing of unfolded surfaces in CAx systems. In the paper main problems during a modelling process of such type objects are described. Additionally, some way of how to deal with this task are shown. Authors' main focus is on using the generative modelling techniques in order to automate the designing process of the unfolded surfaces.
doi:10.17814/mechanik.2018.1.21 fatcat:fa3wnn2gifgrldk65swqxrizyy