The Effects of Gender, Age, and Refractive Error on Corneal and Conjunctival Epithelial and Overall Thicknesses

İsmail Erşan, Selçuk Kara, Sedat Arıkan, Baran Gencer, Hasan Ali Tufan
2016 Journal of Clinical and Experimental Investigations  
ÖZET Amaç: Sağlıklı kişilerde kornea, konjonktiva epitel ve total kalınlıklarının ön segment optik koherens tomografi (OKT) ile değerlendirilmesi. Yöntemler: Anterior Segment 5 Line Raster protokolü ile Cirrus HD-OKT görüntülemesi yapılan 134 sağlıklı kişinin 134 gözü retrospektif olarak bu çalışmaya dahil edildi. Korneal, konjonktival epitel ve total kalınlıkları OKT görüntüleri üzerinden ölçüldü. Cinsiyet ve yaşa göre oluşturulan alt gruplar arasında bu dört OKT parametresinin ortalamaları
more » ... şılaştırıldı. Bulgular: Ortalama kornea epitel ve total kalınlığı sırasıyla 51,30±4.60 µm, 532,47±37,30 µm idi. Ortalama konjonktiva epitel ve total kalınlığı sırasıyla 47,20±8,03 µm, 237,07±40,62 µm idi. Tüm ölçümler erkeklerde kadınlara göre kalın olsa da anlamlı fark sadece kornea epitelinde gözlendi (p=0,043). Spearman korelasyon analizinde santral kornea kalınlığı ve konjonktiva epitel kalınlığı ile yaş (sırasıyla p=0,006 ve p= 0,005) ve kırma kusuru (sırasıyla p=0,040 ve p=0,033) arasında negatif korelasyon görüldü. Sonuç: Ön segment OKT ile ölçülen bazı oküler yüzey parametreleri cinsiyet, yaş ve kırma kusuruyla ilişkilidir. Bu yüzden kornea ve konjonktivanın değerlendirileceği sonraki çalışmalarda cinsiyet, yaş ve kırma kusuru benzer olan kontrol grupları kullanılmalıdır. Anahtar kelimeler: Ön segment optik koherens tomografi, epitel kalınlığı, sferik ekivalan ABSTRACT Objective: To evaluate the corneal, conjunctival epithelial and overall thicknesses measured by anterior segment optical coherence tomography (OCT) in healthy population. Methods: This retrospective study included 134 eyes of 134 healthy individuals who were undergone a Cirrus HD-OCT examination using the Anterior Segment 5 Line Raster protocol. Corneal, conjunctival epithelial and overall thicknesses were measured on OCT images. The average values of four OCT parameters were compared between sexes and among the six subgroups with respect to age. Results: The average corneal epithelial and overall thicknesses were 51.30±4.60 µm and 532.47±37.30 µm, respectively. The average conjunctival epithelial and overall thicknesses were 47.20±8.03 µm and 237.07±40.62 µm, respectively. All of the measurements were thicker in males compared to females, however the significant difference was found for only corneal epithelium (p=0.043). Using the Spearman correlation coefficient, central corneal and conjunctival epithelial thicknesses showed significant negative correlations with age (p=0.006, p=0.005, respectively) and refraction (p=0.040, p=0.033, respectively). Conclusion: Ocular surface parameters measured by anterior segment OCT were gender, age, and refraction-related. Thus, further studies conducted to evaluate the corneal and conjunctival thicknesses should involve gender, age, and refraction-matched control groups. J Clin Exp Invest 2016; 7 (1): 78-82
doi:10.5799/jcei.328687 fatcat:u3rtqejo7fgs5f4nyyt46dywfm