Metformin Down-regulates Endometrial Carcinoma Cell Secretion of IGF-1 and Expression of IGF-1R

Yu Zhang, Meng-Xiong Li, Huan Wang, Zheng Zeng, Xiao-Mao Li
2015 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention  
doi:10.7314/apjcp.2015.16.1.221 fatcat:anuk7dil2nbdxgokwedbsynany