A FIZIKA TANÍTÁSA MÉRÉSEKKEL A KOZMOSZ NYOMÁBAN

Hévízi Bibó, István Gimnázium
unpublished
A számítógépes adatfeldolgozáson alapuló mérési eljárások az oktatásban Nem lehet vitás, hogy napjainkban mind a hétköznapi tanítás-tanulás, mind pedig a közép-és emelt szintû fizikaérettségi folyamatában helyet kell szorítani a számítógépes adatfeldolgozásra épülô méréseknek, demonstrációknak. Erre az elmúlt években már tör-téntek kísérletek (például évek óta szerepel az emelt szintû tételek között egy-egy ilyen mérés), de egysé-ges hardver-, illetve szoftverkeret híján ezek a mód-szerek nem
more » ... a mód-szerek nem váltak általánossá. Az Eötvös Loránd Fizi-kai Társulat és a National Instruments Hungary Kft. a 2014/2015-ös tanév végén közösen írt ki pályázatot fizikatanároknak. A pályázat a LabVIEW rendszerter-vezô szoftverrel támogatott, kifejezetten oktatási cé-lokra kifejlesztett myDAQ mérésadatgyûjtô eszközre szabott mérési eljárások kidolgozását követelte meg. A pályázat motivációját az alábbi közismert, szinte már közhelyszámba menô tény szolgáltatta: világszer-te felismerték, hogy a fiatalok érdeklôdése a mûszaki-természettudományi tárgyak iránt csökken. Ennek tükrében tudomásul kell vennünk, hogy versenyt kell futnunk diákjaink érdeklôdéséért egy olyan világban, amelyet a digitális technika teljes egészében átszô. A pályázat kiírói szerint van rá esély, hogy a számítógé-pes mérési eljárások bevezetése az iskolai kísérlete-zésbe a tanulók számára modernné és ez által érdeke-sebbé is teszi azt a tárgyat, amelyben alkalmazzák. Jómagam ezen pályázat keretében kerültem kap-csolatba a digitális méréstechnikával, különösebb programozói vagy elektronikai elôképzettség nélkül. Az alábbiakban néhány általam fontosnak ítélt alap-gondolat és konkrét mérési eljárás ismertetésén ke-resztül szeretném bemutatni a fent említett keretrend-szer elônyeit és saját tapasztalataimat. Nem titkolt célom, hogy rámutassak: az elsôsorban a modern fizika körébe tartozó mérések kidolgozása és alkalma-zása erôs eszközt ad a kezünkbe, hogy segítsük diák-jaink természettudományos világképének fejlôdését. Végezetül érvelni kívánok amellett, hogy elônyökkel járna, ha a fizikaoktatásban egységes digitális mérô-rendszer kerülne bevezetésre. Bevezetô gondolatok Szomorúan tapasztalom a klasszikus (ebben az érte-lemben 20. század elôtti) fizika nyomasztó túlsúlyát az általam ismert közép-és emelt szintû kísérletlisták-ban. Csak elvétve lehet találkozni az elmúlt száz év eredményeire utaló kísérlettel, méréssel, demonstrá-cióval. Általános gyakorlat, hogy a középszintû tétel-314 FIZIKAI SZEMLE 2015 / 9
fatcat:cwsjylkv6bcvhpzov7zovfnfiy