Nonlinearity-Compensation-Free Optical Frequency Domain Reflectometry Based on Electrically-Controlled Optical Frequency Sweep

Fan Yang, Ling-Jie Zhang, Zhi-Yao Zhang, Xiao-Jun Zhou, Yong Liu
2020 Journal of Electronic Science and Technology  
doi:10.1016/j.jnlest.2020.100025 fatcat:rbpfp3brafah5ooz3fvqibr2bm