SLOVAR PRAVOPISNIH TE@AV KOT SOPOTNIK PRAVOPISNIH PRAVIL IN POMENSKORAZLAGALNEGA SLOVARJA

Helena Dobrovoljc, Tina Verovnik
unpublished
Fakulteta zadrùbene vede, Ljubljana In{titut za slovenski jezik Frana Ramov{a, ZRC SAZU UDK 811.163.6'26'35'374 Prispevek predstavlja normativno slovaropisje v drugi polovici prej{njega stoletja, s poudarkom na odsotnosti zasnove slovarja, ki bi gradivsko raz{irjal pravopisna pravila, in na odsotnosti strokovnega soglasja glede slovni~nih vpra{anj, ki so vplivala na vsebinsko razhajanje referen~nih del so~asnegaknjìnojezikovnega standarda. V nadaljevanju pred-stavljeni dejavniki so upo{tevani v
more » ... procesu nastajanja novih pravopisnih pravil in slovarja, imenovanega Slovar pravopisnihtèav, specializiranega za pravopisno problematiko. jezikovno na~rtovanje, pravopis, normativni slovar, slovarknjìnojezikovnega standarda, pravopisna pravila This contribution examines Slovene normative lexicography in the second half of the 20 th century, emphasising the absence of a specialised dictionary that would complement orthographic rules and the lack of consensus regarding certain grammatical issues, which has led to different solutions in the Slovene language reference works of the era. The second section of the paper presents the factors influencing the work on the emerging Dictionary of Normative Issues, as well as the ongoing revision of the orthographic rules. language planning, orthography, normative reference works, dictionary of standard Slo-vene, orthographic rules Razmerja med normativnimi slovarji sodobneknjìne sloven{~ine Drugo polovico preteklega stoletja sta zaznamovali dve dejstvi, ki sta odlo~ilno oblikovali leksikografsko predstavitev jezikovnonormativnih dejstev govorcem slo-ven{~ine. V obdobju po drugi svetovni vojni govorimo o pomanjkanju enojezi~nega pomenskorazlagalnega in stilisti~nega slovarja, kar je vplivalo na raz{irjeno slovarsko obvestilnost Slovenskega pravopisa 1962 (dalje SP 1962); zadnje desetletje 20. sto-letja pa je slovarsko pravopisno produkcijo zaznamovala opazna gradivska naslonitev Slovenskega pravopisa 2001 (dalje SP 2001) nàe prej pripravljeni in izdani Slovar slovenskegaknjìnega jezika (dalje SSKJ) (Dobrovoljc, Bizjak Kon~ar 2011: 102-103). Jeziko(slo)vna skupnost je ob izidih obeh pravopisov sicer kriti~no ocenjevala posamezne normativne re{itve, hkrati pa je ostala indiferentna do hibridnega zna~aja Simpozij OBDOBJA 34 163
fatcat:nihrrez6kzafhfvst4sn22g2sy