How Soil Moisture Affects Photosynthetic Characteristics of Aralia elata Leaves

Jie Zhao, Rui Yang, Xiaohua Liu, Guangcan Zhang, Shuyong Zhang
2018 Polish Journal of Environmental Studies  
doi:10.15244/pjoes/77078 fatcat:ki7ulcqjyjbyjk2abssekelcem