İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi 3990 Numarada Kayıtlı Memua-i Ebyat ve Gazeliyat ve Şerhi Adlı Şiir Mecmuası

Esma GÜNGÖR
2022 Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD)  
Öz Klasik Türk edebiyatında büyük bir boşluğu dolduran mecmualar edebiyat tarihimiz açısından önemli bir yere sahiptir. Mecmualar derleyicisinin yaşadığı toplumun estetik zevkini, sosyal durumunu ortya koyan eserlerdir. Çalışmamıza konu olan mecmua, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi 3990 numarada kayıtlı Mecmûa-i Ebyât ve Gazeliyât ve Şerhi başlıklı şiir mecmuasıdır. Çalışmada ilk olarak mecmuanın tanıtımı yapılacak, sonrasında 28b-55a varaklarının muhtevası incelenecektir. Mecmua
more » ... içerisinde 16. ve 19. yüzyıllar arasında yaşamış 98 şaire ait 1056 beyit yer almaktadır. Çalışmada şairler ve kullandıkları nazım şekilleri ile bu şiirlerin bahir ve kalıpları tablolar halinde verilmiştir. Çalışma, Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP)'ne uygun bir şekilde tablo haline getirilmiştir.
doi:10.25306/skad.1068648 fatcat:klpd257qz5bvjinnbi7ybvr6cy