Pravila v slovarju, slovar v Pravilih

Tina VEROVNIK
2003 Slavistična Revija  
Fakulteta za dru'bene vede v Ljubljani PRAVILA V SLOVARJU, SLOVAR V PRAVILIH Pravopisni slovar(~ek) je bil pridru'en pravopisnim pravilom 'e v Lev~evem Slovenskem pravopisu (1899) ; v poznej{ih izdajah se je slovarski del ~edalje bolj {iril in opravljal tudi nekatere naloge manjkajo~ega splo{nega enojezikovnega slovarja. Po izidu informativno-normativnega Slovarja slovenskega knji 'nega jezika (1970-1991) to ni ve~ potrebno, torej bi v Slovenskem pravopisu 2001 pri~akovali nov, druga~en koncept
more » ... v, druga~en koncept slovarja, ki bi rastel iz pravopisnih pravil in jih gradivno osmi{ljal. Ob izidu novega pravopisnega slovarja smo lahko med drugim prebrali, da »pravopisna pravila, ki predstavljajo enega od normativnih temeljev jezika, usmerjajo rabo jezika v dru'bi; konkretneje so predstavljena v slovarju, ki ta pravila fiksira in jih opredmeti« (Majcenovi~ 2002b: 3). V prispevku me bo zanimalo, kak{na povezava (napovedljivost) se vzpostavlja med Pravili in v Slovarju zbranim in predstavljenim gradivom pri problematiki pisanja skupaj oz. narazen. Gre za podro~je, pri katerem imajo pisci po mojih (predvsem lektorskih) izku{njah te'ave, ki jih pravopisna pravila zaradi odprtosti problematike ne re{ijo v celoti. Izpostavljen bo le del problematike: prislovne/povedkovni{ke predlo'ne zveze in sklopi iz prvotnih zvez predloga in samostalni{ke, pridevni{ke besede ali prislova. Kot izhodi{~e bodo vzeti ponavljajo~a se oklevanja oz. odstopi od kodificirane norme, ki sem jih zbirala ob lektoriranju knji'ne zbirke Beletrina, stanje v Pravilih in Slovarju pa bo primerjano s podatki iz Korpusa slovenskega jezika FIDA. Po ponovnem branju o'jepravopisnega dela v Slovenskem pravopisu 2001 ugotavljam, da gre za skoraj popoln ponatis Slovenskega pravopisa, 1, Pravila (1997). Nekatera pravila so sicer bila »ustrezneje formulirana /.../ ali dopolnjena«, tudi zgledi »so bili pregledani in ustrezno popravljeni« (Majcenovi~: http://www.zrcsazu.si/pravopis/, 3. 5. 2001), vendar brez utemeljitev oz. razlag. Nikjer v Pravilih tudi ni opozoril, ki bi uporabnika s sklicevanjem na gradivo v Slovarju informirala, da je tej izdaji pridru'en slovarski del, kjer so »navedene besede (in besedne zveze), v katerih so ta pravila uveljavljena, pa bi se jezikovni uporabnik zoper njih lahko pregre{il« (Topori{i~ 1992: 204). Kako pa je s sklicevanjem na Pravila v slovarskem delu? V poglavju Slovaropisna pravila ( § 1138-1262) o tovrstni medsebojni povezavi med obema deloma priro~nika ni podatkov. Problematiko prislovnih/povedkovni{kih predlo'nih zvez in sklopov iz prvotnih zvez urejajo v Pravilih naslednji paragrafi v poglavju Prislovi, povedkovniki in zveze z njimi ( § 554): Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
doaj:56e80abe2fc640e38e7777236086f55c fatcat:nbskwbzwqfekvel2ez3c7xtici