СТАТУС И РОЛЯ НА СЕМЕЙСТВОТО КАТО ФАКТОР ЗА СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА В УЧИЛИЩЕ STATUS AND ROLE OF THE FAMILY AS A FACTOR SOCIALIZATION AND PERSONAL DEVELOPMENT OF ROMA CHILDREN

Kamelia Petkova
2015 Science & Technologies   unpublished
The report presents some important aspects of the family as the primary socializing institution factor priority in terms of development and support of Roma children in education. Negative trends in Bulgaria related to the deteriorating educational structure of the Roma community more acute need for a more active use of the potential of the family for the successful retention of Roma children in school and in their future lives. The involvement of the family in school life would help not only to
more » ... ld help not only to reduce the distance and alienation of children from their classes, but would further encourage them to take more active demonstration of knowledge, skills and abilities. Всеизвестен на всички нас е факта, че семейството е основен социализиращ фактор в живота на детето. То е основна, относително устойчива малка социална група, включваща родители и техните несемейни деца (собствени или осиновени), които си взаимодействат чрез изпълняваните от тях социални роли на съпрузи, родители, деца, братя и сестри" (Енциклопечиден речник по социология 1997:416-418). Сред множеството съществуващи в специализираната литература дефиниции за семейството можем да отличим и още една, което дава различна представа за този феномен, а именно разглеждането на семейството като важна и приоритетна институция от гледна точка на развитието и подкрепата на децата в образователния процес (Ръководство за работа със семейства от ромски произход за постигане на успех на децата им в училище 2013). Изхождайки от същността на понятието социализация като онтогенетичен процес, който всеобхватно и последователно въвежда индивида в обективния свят на дадено общество или общност (Бъргър, Лукман 1996), водещи автори основно място отделят на първичната социализация, най-важната роля, в която принадлежи на семейството и родителите, с помощта на които детето усвоява езика като културна система (Пашова 2013). Всеки индивид се ражда в обективна социална структура, локализирана във времето и пространството (Пашова 2013). Именно в рамките на конкретната група, той се сблъсква със "значимите други", отговорни за неговата социализация (Пашова 2013). В тази връзка, семейството, както и общността на връстниците са от съществено значение за подкрепата и позитивното подпомагане на децата в образователния процес. В специализираната литература са налични редица изследвания, даващи една обстойна информация за основните проблеми и трудности, които съпътстват децата от някои етнически общности, като например ромската във връзка с образователния им процес и успешното им интегриране и задържане в училище. Данни от редица специализирани проучвания сочат, че голяма част от ромските деца живеят преди всичко в
fatcat:5qjoplvuh5eyhcotsu5fcgehf4