Budget planning in Ukraine: modern state and prospects for improvement

Алла Віталіївна Хомутенко
2018 The Journal of Zhytomyr State Technological University Series Economics Management and Administration  
А.В. Хомутенко, к.е.н., доц. Одеський національний економічний університет Бюджетне планування в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення Досліджено сучасний стан реалізації функції планування при здійсненні управління державним бюджетом України. Аргументовано доцільність запровадження в українську практику довгострокового та середньострокового фінансового планування, що охоплювало б усі складові державних фінансів, у т.ч. й державний бюджет. Обґрунтовано необхідність формування
more » ... тико-організаційних і нормативно-правових засад, які урегулюють сутність та порядок планування на перспективу. Запропоновано стратегічне фінансове планування на макрорівні ґрунтувати на оцінці ресурсів та можливостей їх використання, що сприятиме збалансуванню суспільних інтересів і фінансового потенціалу країни. Визначено, що довгострокові бюджетні плани повинні містити загальні показники бюджетного ресурсу, необхідного для виконання регламентованих затвердженою стратегією розвитку або програмою провладної партії, завдань. Проаналізовано норми законодавства, які передбачають необхідність здійснення середньострокового планування в Україні та доведено їх декларативність. Висунуто думку про те, що здійснення середньострокового ковзного фінансового та бюджетного планування сприятиме проведенню послідовної державної політики і підвищенню відповідальності управлінців перед суспільством. Сформовано пропозиції щодо порядку складання перспективних бюджетних планів, зокрема, за рахунок використання інформаційного підходу та закладання запропонованих індикаторів суспільного розвитку. Доведено необхідність встановлення мораторію на внесення змін у короткострокові бюджетні плани, що дозволить суспільству отримувати достовірну інформацію про їх виконання. Ключові слова: фінансове планування; бюджетне планування; державний бюджет; середньострокові плани; довгострокові плани. Постановка проблеми у загальному вигляді. Динамічний соціально-економічний розвиток в країні залежить не лише від наявних ресурсів, а й від ефективності управління ними. Цілеспрямований вплив на будь-які ресурси здійснюється за рахунок реалізації певних управлінських функцій. Важливе значення серед них відводиться такій функції як планування, яка дозволяє забезпечити послідовність, чіткість і прогнозованість управлінських дій та процесів, а також збалансованість ресурсів і фондів грошових коштів, що виступають об'єктом управління. При цьому вважається, що чим більший період охоплює планування -тим більше шансів досягнути пріоритетів суспільного розвитку, підвищити рівень фінансової стабільності та конкурентоспроможності країни. Саме тому всі розвинуті країни світу мають багаторічну практику складання не лише середньострокових, а й довгострокових фінансових планів взагалі та бюджетних планів зокрема [10; 17; 4; 1; 5; 18]. Бюджетне планування сприяє збалансованості централізованих фондів коштів, які формуються, розподіляються та використовуються з метою вирішення поставлених перед державою завдань. Зазначимо, що в Україні лише на двадцять шостому році незалежності було здійснено спробу впровадити середньострокове бюджетне планування, яка, на нашу думку, не увінчалась успіхом, зокрема, через відсутність ґрунтовних комплексних напрацювань у цій сфері.
doi:10.26642/jen-2018-3(85)-63-69 fatcat:j2fin3opuvcchlpohqq2gg22um