Assessment of Animal Welfare in Different Beef Cattle Housing Systems by ANI 35 L/2000 Method
Besi Sığırcılığı İşletmelerindeki Farklı Barındırma Sistemlerinin Hayvan Refahı Bakımından ANI 35 L/2000 Yöntemi İle Karşılaştırılması

Omur KOCAK, P. Dilara AKIN, Hulya YALCINTAN, Bulent EKIZ
2015 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
Bu çalışmada, farklı barınak özelliklerine sahip besi sığırı çiftliklerindeki hayvan refahı düzeylerinin Animal Needs Index (ANI) 35L yöntemi ile karşılaştırmalı olarak ortaya konulması amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında 42 besi sığırı çiftliği, barınak yapısı (bağlı ya da serbest sistem), ahır içi mekanizasyon ile teknoloji ve işgücü kullanımı kriterleri gözetilerek 3 alt gruba ayrılmıştır: i) bağlı sistem kullanan aile işletmeleri (n=18), ii) bağlı sistem kullanan iyileştirilmiş işletmeler
more » ... tirilmiş işletmeler (n=11) ve iii) serbest sistemdeki işletmeler (n=13). Hareket olanağı, ahır içi iklim koşulları ve sosyal iletişim kategorileri bakımından serbest sistemdeki işletmeler bağlı sistemdeki işletmelere göre daha yüksek puanlar almışlardır (P<0.001). Zemin kalitesi bakımından bağlı sistem kullanan aile işletmelerine diğer iki sisteme göre daha düşük puan verilmiştir (P<0.01). Toplam ANI puanı bakımından ise serbest sistemdeki işletmelerin her iki bağlı sistemdeki çiftliklere göre daha yüksek ortalamaya sahip oldukları belirlenmiştir. ANI değerlendirmesi sonucunda "hayvan refahı açısından uygun bulunmayan" işletme oranı, bağlı sistem kullanan aile işletmelerinde %94.44, bağlı sistem kullanan iyileştirilmiş işletmelerde ise %63.64 olarak saptanırken, serbest sistemdeki işletmelerin hiç birisi bu grupta yer almamıştır. Çalışmada, serbest sistemdeki hayvanların avluya çıkma olanağının bulunmasının hayvan refahına olumlu katkı sağladığı ve bağlı sistemdeki işletmelerde durak alanı ve servis yolunun yapısal özelliklerinin hayvan refahını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Abstract The aim of the study includes assessment of animal welfare using ANI 35L system to compare different types of beef housing systems. 42 beef farms were divided into 3 sub groups according to housing type (tie stall or loose type), condition of mechanical and technical equipment and use of labour. The sub groups of the study are: i) family type tether system (n: 18), ii) improved farms with tether systems (n: 11), iii) loose housing system (n: 13). Points given to the loose housing system found higher when they compared to tether system farms in the locomotion, social interaction and light and air categories (P<0.001). In the flooring category, family type tether systems had the lowest points when they compared to other housing systems (P<0.01). Loose housing system had higher mean about total ANI points when they compared to tether systems. As a result of ANI assessment, 94.44% of farms from family type and 63.64% of farms from improved tether systems found "not suitable for animal welfare" according to the sum of ANI points. None of the loose housing system farms take a part in this welfare category. As a result of the study, opportunity of outside exercise helps farms to improve animal welfare and structural requirements of the stall areas and service roads in the tether systems cause various welfare problems for animals.
doi:10.9775/kvfd.2015.12975 fatcat:5n247s2xm5g6xcpdso5xdyvpna