Stimulus Threshold for Providing Intraoperative Motor Evoked Potential

Emine Taşkıran, Dilek Akyüz
2020 Haseki Tıp Bülteni  
Aim: Intraoperative neurophysiological monitoring (IOM) has been increasingly used in surgeries associated with a risk of neurological impairment. Motor evoked potential (MEP), which is a part of intraoperative neurophysiological tests, evaluates motor function intraoperatively. Most anesthetic agents have negative effect on neurophysiologic recordings because of neuronal excitability changes. Our aim was to compare the effect of anesthetic methods consisting of volatile anesthetics and
more » ... thetics and intravenous anesthetics (propofol + remifentanil) on eliciting of MEP during baseline recordings for spinal surgery which is a part of neurosurgical operations. Methods: Fifty patients (29 males and 21 females; 21 to 85 years) who underwent spinal surgery with IOM in our department between 2016 and 2018 were randomly chosen for retrospective evaluation. A multipulse stimulation technique (6-9 stimuli) was used for electrical stimulation. Results: There was a statistically significant difference in stimulus threshold in voltage stimulation between the two groups. In order to elicit muscle MEP, a higher voltage threshold had to be implemented for patients who had been given volatile anaesthesia compared to those who had been given total intravenous anesthesia (TIVA) (Mann-Whitney U test, p<0.005). Conclusion: TIVA is considered better than volatile for eliciting muscle MEPs in lower stimulus threshold. In addition, TIVA provides easy recording in all proximal and distal muscles. Amaç: İntraoperatif nörofizyolojik monitorizasyon (İOM) nörolojik kötüleşme riski olan cerrahilerde artan sıklıkta kullanılmaktadır. İntraoperatif nörofizyolojik testlerden biri olan motor uyarılmış potansiyeller (MUP) intraoperatif olarak motor fonksiyonları değerlendirir. Birçok anestetik ajan nöronal uyarılabilirliği değiştirdiği için nörofizyolojik kayıtlar üzerine negatif etki gösterir. Amacımız, spinal cerrahide başlangıç kayıtlarda MUP uyarım eşiğine volatil ve intravenöz (propofol + remifentanil) anestezikleri içeren anestezik metodların etkisini değerlendirmektir. Yöntemler: 2016-2018 yılları arasında IOM eşliğinde spinal cerrahi için opere edilen rastgele 50 hasta (29 erkek ve 21 kadın; 21-85 yaş) retrospektif değerlendirme için çalışmaya alındı. Elektriksel uyarım için çoklu uyarım (6-9 uyarım) tekniği kullanıldı. Bulgular: Sabit voltaj uyarımda uyarım eşiği için gruplar arasında istatiksel anlamlı farklılık saptandı. Volatil anestezik ile kas MUP eldesi için gereken uyarım eşiği TIVA grubundan daha yüksekti (Mann-Whitney U testi, p<0,005). Sonuç: Total intravenöz anestezi daha düşük uyarım eşiğinde kas MUP eldesi için volatil anesteziğe daha üstün gözükmektedir. Ek olarak, TIVA proksimal ve distal kasların hepsinde daha kolay MUP eldesi sağlamaktadır. Anahtar Sözcükler: Volatil, total intravenöz anestezi, motor uyarılmış potansiyel, voltaj uyarım eşiği
doi:10.4274/haseki.galenos.2019.5436 fatcat:dz4j2cebwzdstkwnlgkxps4uhm