TÜKETİCİLERİN SOKAK LEZZETİ TERCİHLERİ VE HİJYEN ALGILARININ KİŞİLİK TİPLERİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ (AN EXAMINATION OF CONSUMERS STREET FOOD PREFERENCES AND HYGIENE PERCEPTIONS WITHIN THE SCOPE OF PERSONALITY TYPES)

Burhan Kılıç, Görkem Girgin
2021 Journal of Gastronomy Hospitality and Travel (JOGHAT)  
Özet Her insanın toplumsal ve kültürel özelliklerden ayrı, kendine has belirgin bir özelliği ve kişilik yapısı vardır. Kişilik yapıları gibi insanların yemek alışkanları, tercihleri de farklılık göstermektedir. Günümüzde giderek önemi artan sokak lezzeti tercihi ve sokak lezzeti tüketiminin vermiş olduğu yarar, haz, zevk, mutluluk, sosyal görünürlük en az açlık hissinin giderilmesi kadar mühimdir. Bu artışa paralel olarak buralarda sunulan gıdalara ilişin gıda güvenliği ve hijyen kavramları da
more » ... nsanlar için önemli bir olgu haline gelmiştir. Bu çalışma, tüketicilerin sokak lezzeti tercihleri ve hijyen algılarının kişilik tipleri ile ilişkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla doğrultusunda çalışma, İzmir ilinde sokak lezzetlerini tercih eden 460 kişi ile yürütülmüştür. Araştırma da veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Veriler istatistik paket programları kullanılarak analiz edilmiştir. Bu kapsamda yapılan analiz sonucunda; dışa dönük tüketiciler için sosyalleşme, uyumlu tüketiciler için kolaylık, öz disiplin kişilik tipi için kalite, sosyalleşme ve konum, nevrotiklik kişilik tipi için kolaylık ve hedonizm önemli faktörler olarak tespit edilen sonuçlar arasındadır. Abstract Every individual has a distinctive characteristic and unique personality separate from social and cultural standards. Individuals' food habits and preferences also differ, as do their personalities. Today, preferring and consuming street food, which have become increasingly important, and the benefit, pleasure, delight, happiness and social visibility of its consumption are as significant as eliminating the feeling of hunger. In parallel to this increase, the concepts of food safety and hygiene regarding the foods served on the street have become an important phenomenon. This study was carried out to examine the relationship between consumers' preferences for street food, their hygiene perceptions, and personality types. For these purpose, 460 people who preferred to eat street food in İzmir constituted the sample of this study. A questionnaire form was prepared as data collection tool in the study. The data were analyzed using statistical package programs. As a result of data analysis, it was revealed that socialization factor was significant for extroverted consumers, convenience factor was significant for compliant consumers, quality, sociability and location factors were important for the self-disciplined personality type; convenience and hedonism factors were significant for neuroticism personality type.
doi:10.33083/joghat.2021.62 fatcat:brsnrk2m7ze57n7rc4edlw5cjy