Characterization and properties of polyimide films prepared in different monomer ratios by vapor deposited polymerization

Hou Kun, Zhang Zhan-Wen, Huang Yong, Wei Jian-Jun
2016 Wuli xuebao  
气相沉积法制备聚酰亚胺薄膜不同单体配比的 表征及其性能影响 侯堃 1)2) 张占文 2) † 黄勇 2) 韦建军 1) ‡
doi:10.7498/aps.65.035203 fatcat:wawuhg2fmnerpl2cu6tnwubtxa