Innrammet beruselse

Inger Eide Robertson, Silje Lill Rimstad, Anne Schanche Selbekk
2019 Norsk Sosiologisk Tidsskrift  
Innrammet beruselse En analyse av alkoholbruk og fellesskap under fadderuken Harnessed intoxication An analyses of alcohol use and student collectivises during mentor week Inger Eide Robertson Rådgiver, Kompetansesenter rus -region vest, Stavanger, v/Rogaland A-senter (Korus) igot@sus.no Silje Lill Rimstad Rådgiver, Kompetansesenter rus -region vest Stavanger v/Rogaland A-senter; Universitetslektor, Universitetet i Stavanger, Helsevitenskapelig fakultet silje.lill.rimstad@rogaland-asenter.no
more » ... aland-asenter.no Anne Schanche Selbekk Rådgiver, Kompetansesenter rus -region vest Stavanger v/Rogaland A-senter; Førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger, Helsevitenskaplig fakultet anne.schanche.selbekk@rogaland-asenter.no Sammendrag Fadderuken er et årlig arrangement ved norske høyskoler og universiteter spesielt rettet mot nye studenter med målsettingen om å legge til rette for et godt og inkluderende studentmiljø. Et kjennetegn ved arrangementet er at det konsumeres mye alkohol. Den alkoholdrevne beruselsen under fadderuken blir utsatt for mye kritikk i media. I denne artikkelen ønsker vi å utforske naermere nettopp bruken av alkohol og spesielt beruselsens betydning i forbindelse med fadderuken ut fra et sosiologisk perspektiv. Artikkelen er basert på en feltstudie av fadderuken ved Universitetet i Stavanger og dataene ble analysert med utgangspunkt i begrepene kollektiv effervesens og kroppsliggjort beruselse (embodied intoxication), som bygger på Durkheims teorier om betydningen av beruselse innenfor rituelle eller seremonielle handlinger. Vår analyse foreslår at beruselsen som finner sted i tilknytning til fadderuken er innrammet på en slik måte at den bidrar til å bygge fellesskap og tilhørighet blant studenter, og dermed representerer «normale» former for kroppsliggjort beruselse, i motsetning til «abnormal» beruselse som ikke makter å knytte individet til fellesskapet. Alkoholbruken innenfor rammen av fadderuken kan derfor på den ene siden vaere mindre problematisk enn man kan få inntrykk av gjennom media. Samtidig vil det vaere studenter som nettopp på grunn av alkoholbruk velger å ikke delta på alle delene av arrangementet. Avslutningsvis stiller artikkelen spørsmål om hvorvidt høgskole og universitet klarer å omsette den sterke fellesskapsfølelsen som skapes innenfor rammen av fadderuken til god integrering i varig fellesskap. Nøkkelord Alkohol og beruselse, feltarbeid, studenter, fellesskap Abstract The intention of the yearly mentor week at Norwegian universities and university colleges is to welcome new students and provide a healthy and socially including academic community. Despite good intentions, the students who participate in mentor week are often criticized for high alcohol consumption and intoxication. This article investigates the meaning of use of alcohol and intoxication among the students participating at the mentor week from a sociological perspective. Data from a field study on mentor week is analysed by drawing on the concepts collective effervescence and embodied intoxication. These are concepts implicit in Durkheim's writings on ritual assemblies, where intoxication is seen as a necessary element for the individual to be attached to collectivises. The analysis suggests that within the mentor week, the combination of intoxication, marking of the bodies through custom made T-shorts and the structure of the event create an effervescent assembly, where embodied intoxication can occur. Delirious excess is harnessed to student life and participants are rejuvenated in their relation to the collective. We argue here that the use of alcohol within the mentor week serves as an example of how excessive use of alcohol can be considered as constructive drinking because it emboldens the collectively. This perspective needs to be considered up against a onesided focus on risk factors on alcohol use. The article further ask to what extent the universities and university colleges holds student fellowships beyond the mentor week that are sufficient to ensure continued social integration and lasting student collectivises.
doi:10.18261/issn.2535-2512-2019-06-03 fatcat:f6g5cuokire3zosrzwk27sosdy