Adres do korespondencji Jak rozpoznać i leczyć obturacyjny bezdech senny? How should we diagnose and treat obstructive sleep apnea?

Lek Kanarek, Zakład Nadciśnienia, Tętniczego Katedra, Nadciśnienia Tętniczego, Diabetologii, Joanna Kanarek, Jacek Wolf, Krzysztof Narkiewicz, Zakład Nadciśnienia, Tętniczego Katedry, Nadciśnienia Tętniczego, Diabetologii Gdańskiego (+1 others)
2014 Choroby Serca i Naczyń   unpublished
STRESZCZENIE Obturacyjny bezdech senny (OBS) jest powszechnie rejestrowanym schorzeniem, którego związek z roz-wojem powikłań układu krążenia dobrze udokumen-towano. Ukierunkowany wywiad lekarski dotyczący występowania objawów dziennych i nocnych choro-by, w powiązaniu z oceną nasilenia senności dziennej, a także elementarne badanie przedmiotowe są kluczo-we w kwalifikacji chorych do szczegółowej diagno-styki OBS za pomocą badania polisomnograficznego. Zastosowanie odpowiedniej terapii zaburzeń
more » ... ej terapii zaburzeń oddechu w czasie snu pozwala nie tylko na poprawę jakości ży-cia pacjentów, ale także wiąże się z obniżeniem ryzyka rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych. Słowa kluczowe: obturacyjny bezdech senny, badanie polisomnograficzne, skala senności dziennej Epworth, terapia CPAP ABSTRACT Obstructive sleep apnea (OSA) is a widely prevalent dis order which has been well evidenced in the causa-tion of the cardiovascular disease. Oriented patient's medical history including excessive daytime somno-lence evaluation together with basic physical examination play a key role in the recruitment for detailed sleep studies. Commencement of effective OSA treatment not only results in the quality of life improvement but also may significantly reduce cardiovascular risk.
fatcat:lhbxizy6vbfaln7fwjaezsolhu