Zasady opodatkowania przychodów (dochodów) z najmu długoterminowego mieszkań

Jacek Kulicki
2019 Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych  
Zasady opodatkowania przychodów (dochodów) z najmu długoterminowego mieszkań 1 Najem mieszkania (zarówno długo-, jak i krótkoterminowy) może zostać zaliczony do dwóch różnych źródeł przychodów: pozarolniczej działalności gospodarczej lub najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze. Granica między oboma źródłami przychodów nie jest ostra i jednoznaczna. Obecna definicja pozarolniczej działalności gospodarczej w powiązaniu z brakiem definicji najmu i
more » ... i najmu i dzierżawy, jako odrębnego źródła przychodów, wymaga interwencji ustawodawcy, który powinien zdefiniować dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych najem i dzierżawę jako odrębne źródło przychodów. Obecnych problemów w zakresie kwalifikowania przychodów z najmu mieszkań nie rozwiąże wydanie interpretacji ogólnej przez Ministra Finansów. Słowa kluczowe: mieszkanie, najem, podatek dochodowy Rules of taxation of income (revenue) from long-term lease of apartments: Tenancy of an apartment (both long and short-term ones) may be classified as two different sources of income: a non-agricultural business activity or lease, sublease, tenancy, subtenancy or other similar contracts. The boundary between these two sources of revenue is not clear and unambiguous. The current definition of a non-agricultural economic activity in conjunction with the lack of a definition of rent and lease as a separate source of income requires an intervention of the legislator, which should define rent and lease as a separate source of income for personal income tax purposes. The issue of a general interpretation by the Minister of Finance will not solve the current problems concerning the eligibility of revenues from rental of apartments. Przedmiotem opinii jest odpowiedź na pytanie: "jaki sposób rozliczenia obowiązuje osoby wynajmujące mieszkania w okresie długoterminowym?" Z pytaniem tym wiąże się stwierdzenie, że "coraz więcej osób kupuje mieszkania, by zarabiać na wynajmie" i nie ma pewności, czy wybrali prawidłowy sposób rozliczania się z organem podatkowym Stanowisko "fiskusa" jest bowiem w tej sprawie niejednolite Można przywołać jako przykład trzy interpretacje 1 Opinia prawna w sprawie zasad opodatkowania przychodów (dochodów) z najmu długoterminowego mieszkań sporządzona 5 marca 2019 r na zlecenie posła Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska -Koalicja Obywatelska; BAS-WASiE 217/19
doi:10.31268/zpbas.2019.57 fatcat:bkkys7u3tnfk5j4gxf2rglnkl4