Effect of Resident Performance on Midurethral Sling Cure and Complication Rates

Sabri Cavkaytar
2016 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Özet Amaç: Asistanların uzman eşliğinde yaptığı midüretral slingleri komplikasyon ve tedavi oranları açısından incelemek. Gereç ve Yöntem: Ocak 2013 ve Ocak 2014 tarihleri arasında Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ürojinekoloji Kliniği'nde yapılan üriner stres inkontinans nedeni ile yapılan 141 midüretral sling ameliyatı değerlendirmeye alındı. Hastaların yaşı, parite, vücut kitle indeksi, menopoz durumu, preoperatif >2.derece POP varlığı, eşlik eden vajinal
more » ... errahi gibi özellikleri ile intraoperatif (mesane ve bağırsak zedelenmesi, kanama, vajinal laserasyon ) ve erken postoperatif (idrar retansiyonu vb) komplikasyonlar kaydedildi. Postoperatif 6. ayda, bütün hastalar tekrar muayene edildi ve semptomlar konusunda sorgulandı. Stres testi negatif olup düzeldiğini belirtenler "iyileşmiş", inkontinans sıklığı azalmakla beraber halen devam edenler " kısmi iyileşmiş" ve inkontinans şikayetlerinde değişiklik olmayanlar " başarısız" olarak sınıflandırıldı. Hem TVT , hem de TOT grubu komplikasyonlar ve tedavi oranları açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Saf stres üriner inkontinans nedeniyle midüretral sling operasyonu uygulanan 141 hastadan, 50(%35.5) tanesinde TOT, 91(%64.5) tanesinde ise TVT uygulandı. TVT grubunda 3 (%3.3) hastada kan transfüzyonu gerektiren postoperatif kanama ve 5 (%5.5) hastada mesane perforasyonu izlendi. Buna karşın TOT grubundaki hastalarda postoperatif ciddi kanama ve mesane perforasyonu gözlenmedi. Postoperatif erken dönemde TOT operasyonu sonrası 7 (%14.0) hastada, TVT operasyonu sonrası ise 17 (18.7) hastada üriner retansiyon gelişti. TOT ve TVT uygulanan hastalar, intraoperatif ve postoperatif erken komplikasyonların sıklığı bakımından istatistiksel olarak benzerdi. Postoperatif 6. ayda TOT uygulanan hastaların % 76 sı iyileşmiş, % 18 i kısmi iyileşmiş iken % 6sında operasyon başarısız iken, TVT uygulanan hastalar için bu sonuçlar sırası ile % 83.5, %12.1 ve %4.4 idi ve istatistiksel olarak fark yoktu. Tartışma: Asistanların tecrübeli cerrahların gözetiminde yaptığı midüretral slinglerin başarı ve majör komplikasyon oranları literatürle uyumludur. Minör komplikasyon oranları biraz yüksek gözükse de, tedavi başarısı ve hasta memnuniyetini etkilememektedir. Abstract Aim: To evaluate the cure rates and complications of midurethral slings performed by residents under an experienced surgeon supervision. -one midurethral slings performed in the urogynecology clinic of Ankara Zekai Tahir Burak Women's Health Research and Education Hospital were reviewed.Age, parity,body mass index,menopausal status, grade 2 preoperative pelvic organ prolapsus,concomitant vaginal surgery and intraoperative (bladder and bowel perforations,bleeding,vaginal laceration) and early postoperative (urinary retention etc.)complications were recorded.All women were re-examined at postoperative 6 th month and symptoms were questioned. The patients were classified as "cured" if the stress test was negative , "partially cured" if continence frequency decreased but still continued and "unsatisfied" if there was no change in symptoms. Both TVT and TOT groups were compared in case of complications and cure rates. Results: Among 141 patients who had undergone midurethral sling due to urinary stress incontinence,50(35.5%) were TOT , 91(64.5%) were TVT. In the TVT group, 3 (3.3%) patients had bleeding which requires transfusion and 5(5.5%) patients had bladder perforations. But in the TOT group,there was no bladder perforation and bleeding that requires transfusion. In the early postoperative period, urinary retention was encountered in 7(14.0%) patients in TOT group and in 17(18.7%) patients in TVT group. There was no statistically significant difference between the groups in case of complications. At postoperative 6th month, in the TOT group 76% of patients were cured,18% were partially cured and 6% were unsatisfied. In the TVT group, 83.5% of patients were cured, 12.1% were partially cured and 4.4% were unsatisfied and there was no significant difference in cure rates between the groups. Discussion: The success and complication rates of midurethral slings performed by residents under experienced surgeon supervision were comparable with the literature. Although the minor complications seem to be a little bit higher, it does not effect success rate and patient satisfaction.
doi:10.4328/jcam.2816 fatcat:gqde4qpuefcpnlu3kgmot3rk2i