TIDSSKRIFT FOR NORDISK BARNEHAGEFORSKNING NORDIC EARLY CHILDHOOD EDUCATION RESEARCH JOURNAL Observasjonens betydning i den profesjonelle praksis

Mona Frønes, Halsaunet, Høyskolelektor
unpublished
Sammendrag: Denne artikkelen presenterer tre barnehagelaereres forståelse rundt observasjon, og hvordan de bruker observasjon i egen profesjonelle praksis. Fremstillingen er i hovedsak basert på ulike teoretiske tanker fra Michel Foucault, hvor det kliniske blikket er hovedinspirasjonen. Målet med artikkelen er å løfte frem barnehagelaerernes perspektiv på observasjon i egen yrkeshverdag, inspirere barnehagelaerere til å reflektere over sine egne opplevelser og meningsskaping knyttet til
more » ... sjon i barnehagen. Nøkkelord: Nøkkelord: barnehagelaerer, klinisk blikk, observasjon, profesjonell praksis. Abstract: This article presents three kindergarten teachers understanding of observation, and how they use observation in their professional practice. The text is mainly based on various theoretical thoughts from Michel Foucault, where the medical gaze is the main inspiration. The aim of the article is to highlight kindergarten teachers' perspective on observation in their own professional lives, and inspire kindergarten teachers to reflect on their own experiences and how to make meaning related to observation in kindergarten.
fatcat:htguqefodnbclatkezcen2mn4y