«Η μεταφορά της φορολογικής έδρας στην αλλοδαπή και οι συνέπειες στη νομική προσωπικότητα»

Γεώργιος Κ. Βασιλειάδης, Χρήστος Ράππος
2018
Το φαινόμενο της μεταφοράς της φορολογική έδρας των εταιρειών στην αλλοδαπή, στο πλαίσιο επιχειρηματικών και εταιρικών αναδιαρθρώσεων και με σκοπό την άντληση, μεταξύ άλλων, και φορολογικών πλεονεκτημάτων, έχει προσλάβει σήμερα μεγάλες διαστάσεις και, συνεπακόλουθα, στα πλαίσια του Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013), έχουν εισαχθεί αρκετές διατάξεις σχετιζόμενες, αμέσως ή εμμέσως, με το ζήτημα της μεταφοράς της φορολογικής έδρας στο εξωτερικό. Τέτοιες διατάξεις αποτελούν το άρθρο 4 (κριτήρια ύπαρξης
more » ... ια ύπαρξης φορολογικής έδρας μιας εταιρείας στην Ελλάδα), το άρθρο 6 (μόνιμη εγκατάσταση επιχείρησης), το άρθρο 54 (διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις εταιρειών), το άρθρο 55 (μεταφορά της καταστατικής έδρας μιας ευρωπαϊκής εταιρείας ή μιας ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας από την Ελλάδα σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και το άρθρο 66 (ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες) του Κ.Φ.Ε. Το ζήτημα της μεταφοράς της φορολογικής έδρας στο εξωτερικό έχει, επιπρόσθετα, και ενωσιακή όψη (λ.χ. Οδηγία 2017/1132 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών), όπως επίσης και προεκτάσεις σε διεθνές φορολογικό επίπεδο (λ.χ. B.E.P.S. Action 3 του ΟΟΣΑ για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες, B.E.P.S. Action 7 για τη μόνιμη εγκατάσταση μιας επιχείρησης). Αναζητητέες είναι τέλος, στο πλαίσιο ανάλυσης του φαινομένου της μεταφοράς της έδρας, και οι επιπτώσεις του συγκεκριμένου φαινομένου στη νομική προσωπικότητα μιας εταιρείας. The transfer of the tax residence of a company abroad phenomenon(as a result ofa business and corporate restructuring process and with more and more companies aiming at gaining some all – important tax benefits, among other things, through this corporate reshaping process) has grown to a significant level worldwide nowadays, hence the Greek Tax Code, through several amendments, now includes many provisions relevant, directly or indirectly, to this phenomenon, such as the controlled foreign company rules or the permanent establishment status provisions. The transfer of the tax residence of [...]
doi:10.26262/pj.v1i0.6608 fatcat:4tcqtcvjdjhktlbuh3irjvedum