Komplexná monografia mapujúca vývoj financií na území Slovenska

Martin Kocúrek
2019 Politicka Ekonomie  
Peter Baláži a kolektív: Historiografia financií na území Slovenska Praha: Wolters Kluwer, 2016. 272 strán. ISBN 978-80-7552-484-3. Český a slovenský knižný trh obohatila vedecká monografia autorského kolektívu Petera Balážiho, ktorá komplexne a chronologicky mapuje históriu financií a finančnej vedy na území Slovenka od staroveku, až po súčasné pomery v jednotlivých štátoprávnych usporiadaniach, ktorého bolo súčasťou. Z názvu publikácie sa na prvý pohľad môže zdať, že sa zaoberá iba
more » ... berá iba problematikou Slovenska, avšak autori kladú dôraz na analýzu pomerov v dvadsiatom storočí, počas ktorého bolo územie Slovenska súčasťou Československa (1918-1939 a 1945-1992), preto publikácia mapuje aj pomery v Čechách, na Morave a v Sliezsku v tomto období. Je potrebné oceniť snahu autorského kolektívu, ktorý v knihe pamätal aj na financov a národohospodárov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj financií a finančnej vedy, predovšetkým profesor in memoriam Vladimír Háčik, ktorý pôsobil na Fakulte národohospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Bratislave a vydal monografiu Finančná propedeutika: úvod do financií (1969, 1971), profesor Soblík s jeho monografiou Veřejné finance Československa (1947), ďalej profesori in memoriam: Juraj Trnovský, Milan Majcher, Jozef Košnár, Ján Petrenka, ako aj Ing. Michal Bodorovčák, CSc. Pridaná hodnota monografie spočíva vo využití primárnych, originálnych zdrojov, ktoré boli kriticky prehodnocované a syntetizované a zároveň obohatené o nové poznatky a sú výsledkom vedeckého výskumu autorov. Z primárnych zdrojov je potrebné spomenúť predovšetkým dielo profesora Josefa Kaizla -Finanční věda, část I. a II., vydané v roku 1888 v Hustopeči. Prvá kapitola uvedie čitateľa do problematiky teoretických aspektov financií a oboznámi ho s poznatkami o ekonomickej a finančnej vede, charakteristike jednotlivých finančných pojmov a finančných kategórií, ekonomickej podstate financií, objektívnej a subjektívnej stránke financií, členenia finančného systému a perspektív smerovania finančnej vedy. Druhá kapitola prináša detailné chronologické spracovanie histórie financií v jednotlivých štátoprávnych usporiadaniach. Autori najprv rozoberajú situáciu v starovekom Oriente, Grécku a Rímskej ríši, pričom je kriticky analyzovaná jej daňová sústava * Martin Kocúrek (martin.kocurek@euba.sk), Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta.
doi:10.18267/j.polek.1211 fatcat:bj52p6yffzhhlhpuqlohsw25ra