Trung tâm ISR có bài ra mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh [post]

Toan Manh Ho
2020 unpublished
Phenikaa University (https://bit.ly/36cCPKG) — Bài mới xuất bản vào ngày 19-5-2020 với tác giả liên lạc là NCS Nguyễn Minh Hoàng, cán bộ nghiên cứu của Trung tâm ISR, trình bày tiếp cận thống kê Bayesian cho việc nghiên cứu dữ liệu khoa học xã hội. Đây là kết quả của định hướng Nhóm nghiên cứu SDAG được nêu rõ ngay từ ngày 18-5-2019.
doi:10.31219/osf.io/3j4cf fatcat:px7zmlp3yzfplau6rctr24essy