Laiko paskirstymo darbui ir asmeniniam gyvenimui reglamentavimo teoriniai ir praktiniai aspektai: Lietuvos atvejis

Viktorija Tauraitė
2020 Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied economics: systematic research  
Laiko paskirstymo darbui ir asmeniniam gyvenimui reglamentavimo teoriniai ir praktiniai aspektai: Lietuvos atvejis Straipsnyje analizuojamas laiko paskirstymo darbui ir asmeniniam gyvenimui reglamentavimas. Analizė atliekama institucinės ekonomikos požiūriu. Dėl šios priežasties daugiausia dėmesio skiriama formalioms ir neformalioms laiko paskirstymo darbui bei asmeniniam gyvenimui taisyklėms. šie aspektai yra nagrinėjami teoriniu ir praktiniu lygmeniu, -teoriniu pristatoma laiko paskirstymo
more » ... bui ir asmeniniam gyvenimui koncepcija ir su ja susiję aspektai bei laiko paskirstymo darbui ir asmeniniam gyvenimui reglamentavimo istoriniai įvykiai. Praktiniu lygmeniu tiriamas Lietuvos atvejis, akcentuojant formalias ir neformalias laiko paskirstymo taisykles bei įvertinant, kokiu mastu teorinių laiko paskirstymo darbui ir asmeniniam gyvenimui reglamentavimo taisyklių laikomasi. Reikšminiai žodžiai: laiko paskirstymas, darbo laikas, asmeniniam gyvenimui skiriamas laikas, institucinė ekonomika, formalios taisyklės, neformalios taisyklės. The article analyzes the regulation of time allocation for work and personal life. The analysis is done from the point of view of institutional economics. For this reason, the focus is on formal and informal rules on the allocation for time to work and private life. These aspects are examined at the theoretical and practical levels. Theoretically, the concept of time allocation for work and private life and related aspects are analyzed. Moreover, the historical events of the regulation of time allocation for work and personal life are presented too. At the practical level, the case of Lithuania is investigated, emphasizing the formal and informal rules of time allocation and assessing whether the theoretical rules governing the allocation of time to work and private life are followed at the practical level.
doi:10.7220/aesr.2335.8742.2020.14.2.1 fatcat:crjshi64wvfipfzni5njgrwqse