Instytut Ogrodnictwa OFERTA WDROŻENIOWA

Ul Konstytucji, Maja
unpublished
Wykrywanie i identyfikacja grzybów z rodzaju Monilinia na roślinach sadowniczych Słowa kluczowe: brunatna zgnilizna, M. fructigena, M. laxa, M. fructicola, M. polystroma, drzewa owocowe Opis wdrożenia Brunatna zgnilizna drzew owocowych wy-stępuje powszechnie we wszystkich rejo-nach uprawy drzew owocowych na świecie. Choroba ta ma duże znaczenie gospodar-cze, gdyż corocznie powoduje znaczne straty zarówno w wielkości, jak i jakości plonów. Sprawcami brunatnej zgnilizny drzew owocowych są grzyby
more » ... ależące do rodzaju Monilinia (anamorfa Monilia). W związku z rozwojem międzynarodowego handlu owocami i materiałem szkółkarskim wzrosło ryzyko rozprzestrzeniania się w Polsce patogenów M. fructicola i M. poly-stroma. Ze względu na szkodliwość, pierw-szy z nich został umieszczony na liście A2 organizmów kwarantannowych EPPO. Monitoring sadów pod kątem występowania i etiologii brunatnej zgnilizny wykazał obec-ność obu patogenów w naszym kraju. Ich znaczenie gospodarcze jest związane z odpornością na różne czynniki środowi-skowe oraz konkurencyjność w stosunku do występujących powszechnie na terytorium Polski gatunków M. laxa i M. fructigena. Ze względu na duże podobieństwo morfologi-czne gatunków Monilinia spp. oraz możliwość ich współwystępowania na jednym gospoda-rzu, w celu dokładnej identyfikacji niezbędne jest zastosowanie metod molekularnych. Proponowana metoda obejmuje izolację grzybów z porażonego materiału roślinnego na pożywkę agar ziemniaczano-glukozowy (PDA) i uzyskanie kultur jednozarodniko-wych, które następnie ocenia się na pod-stawie cech morfologicznych według klucza Lane'a (2002) lub standardu EPPO PM 7/18. Uzyskany wynik można potwierdzić analizą molekularną bazującą na reakcji mutiplex PCR ze starterami: MO368-5, MO368-8R, MO368-10R i Laxa-R2 zaprojektowanymi do polimorficznego regionu o nieznanej funkcji, co umożliwi rozróżnienie czterech gatunków: M. fructigena, M. fructicola, M. laxa i M. polystroma w jednej próbie. Identyfika
fatcat:jsilgttzyjhyrg3poow5xic4pq