Methodological specifics of environmental policy analysis

П. Д. Венка-Вєдєнкіна
2019 National Technical University of Ukraine Journal Political science Sociology Law  
ПОЛІТОЛОГІЯ УДК 303.02+303.4 DOI ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ Венка-Вєдєнкіна П. Д., аспірантка кафедри політології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Стаття являє собою спробу виділити певний комплекс методів, які можуть бути корисними для дослідження особливостей реалізації екологічної політики. Як рекомендації запропоновані такі підходи й методи: порівняльний підхід, івент-аналіз, кейс-стаді, аналіз документів та статистичних даних.
more » ... ья представляет собой попытку выделить некий комплекс методов, которые могут быть полезными при исследовании особенностей реализации экологической политики. В качестве рекомендаций предложены следующие подходы и методы: сравнительный поход, ивент-анализ, кейсстади, анализ документов и статистических данных. The article presents an attempt to distinguish certain set of methods which can be of help during the investigation of the specifics of environmental policy implementation. The following methods are recommended: comparative approach, event analysis, case study, analysis of documents and statistics. Ключові слова: екологічна політика, крос-національний аналіз, івент-аналіз, кейс-стаді, Кіотський протокол, Орхуська конвенція, інтеграція екологічної політики. Постановка проблеми. Для політичної науки України екологічна проблематика не є новим напрямом досліджень, проте він залишається відносно нерозвиненим, оскільки питання екологічної політики менш популярні серед учених-політологів, на відміну від економістів і правознавців. Водночас вивчення та аналіз екологічної політики саме в межах політичної науки є вкрай доречним і необхідним, особливо зараз, коли здійснюється системне реформування галузей державної політики. Визначення екологічної політики, її базових критеріїв, завдань і процесу реалізації досі не є однозначним як у наукових, так і в політичних колах, тому труднощі в процесі її вивчення й аналізу виявляються вже на теоретико-методологічному рівні. Більше того, сучасній екологічній політиці властивий комплексний характер, оскільки вона здійснюється з урахуванням не лише екологічного, а й економічного, правового та соціального складників, а тому потребує особливого підходу до вивчення. Аналіз останніх публікацій із теми та виділення не вирішених раніше частин проблеми.
doi:10.20535/2308-5053.2019.2(42).194811 fatcat:gsreribsxjbg5lt67ichrdmd6i