The Influence of the Reconquista on Muslim Law in Al-Andalus

Filip Andrzej Jakubowski
2017 Colloquia Humanistica  
The Influence of the Reconquista on Muslim Law in Al-AndalusLife in the reality of the borderlands between the Muslim and Christian worlds had significant influence on both sides. It also had an impact on Muslim law (sharia) which is observable in a very precious source – fatwas (Muslim legal rulings). Among those collected form the area of Al-Andalus (Muslim Spain and Portugal) and North Africa this paper discusses issues connected with the long-standing conflict between Christians and
more » ... istians and Muslims, known as the Reconquista. The problems include ransoming captives, defending Muslim towns or trade relations with Christians. This analysis reflects upon the impact of the Reconquista on everyday life, as it was seen in sharia. Wpływ rekonkwisty na prawo islamskie w Al-Andalus w świetle wybranych fatwŻycie na styku świata muzułmańskiego i chrześcijańskiego wpływało na obie strony. Odcisnęło także swe piętno na prawie muzułmańskim (szariacie), co można zaobserwować w bardzo cennym źródle – fatwach (muzułmańskich orzeczeniach prawnych). Niniejsza praca omawia problemy związane z rekonkwistą w oparciu o fatwy zebrane z obszaru Al-Andalus (muzułmańskiej Hiszpanii i Portugalii) oraz Afryki Północnej w kompilacji Al-Wanšarīsīego. Rozważane zagadnienia obejmują wykup jeńców, obronę muzułmańskich miast oraz relacje handlowe z chrześcijanami. Tym samym wyłania się obraz wpływu rekonkwisty na życie codzienne muzułmanów, tak jak został on zachowany w fatwach omawianego okresu.
doi:10.11649/ch.2017.003 fatcat:2f4lj3xi7ffghku7niavfgmalu