Phaselis Batı ve Kuzeybatı Nekropolis leri

Betül GÜREL
2016 Mediterranean Journal of Humanities  
Öz: Phaselis, Akdeniz"de sahip olduğu üç doğal limanıyla önemli bir ticaret noktası olarak dikkat çekmektedir. Kent Lykia ve Pamphylia sınırlarının birleştiği noktada yer almaktadır. Bugüne kadar elde edilen arkeolojik veriler, epigrafik belgeler, nümizmatik bulgular ve antik kaynaklar ışığında kentin Arkaik Dönem"den Doğu Roma Dönemi"ne dek iskan gördüğü bilinmektedir. Phaselis"te 1812 yılında başlayan ve kesintilerle 2000 yılına değin uzanan araştırmalar kent tarihi ve yerleşimi hakkında bazı
more » ... eşimi hakkında bazı bilgiler sunmasına karşın Phaselis nekropolis"lerine dair detaylı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu durum Phaselis"in bölge sınırları içerisinde yer alan diğer antik kentlerle mezar mimarisini ve ölü gömme geleneklerini benzerlik ve farklılıklar açısından incelemeyi gerekli kılmaktadır. Kentte çeşitli unsurlarla birbirinden ayrılan üç nekropolis alanı bulunmaktadır. Bu çalışmada, nekropolis araştırmalarının başlangıcı için belirlenen "Batı ve Kuzeybatı Nekropolis" mercek altına alınmaktadır. Bu bağlamda şimdiye değin elde edilen veriler ışığında, nekropolis"lerin kent içindeki konumu, sınırları, mezar türlerinin tespiti ve dağılımı ekseninde kentin gömü geleneğinin mezar mimarisine yansımalarına dair bilinenler ve yorumlar paylaşılmaktadır. Ayrıca kuzeybatı nekropolis"te yer alan mezarların topografya üzerindeki dağılımını gösteren harita da çalışma içerisinde yer almaktadır. Abstract: The ancient Mediterranean port-city of Phaselis attracts attention as an significant commercial hub with its three natural harbours. The city is located on the border between Lycia and Pamphylia. From the archaeological and epigraphic evidence, the numismatic finds and from the ancient sources, it is known that the city has been inhabited from the Archaic into the Eastern Roman Period. Modern research at Phaselis began in 1812 and this process continued with some intervals to the year 2000. Although the research undertaken presented some information concerning the history and settlement of the city, there has been any detailed research related to the necropoleis of Phaselis; which makes it obligatory to examine the tomb architecture and burial traditions of Phaselis, comparing the similarities and differences with the necropoleis of other ancient cities in the region. The city has three necopolis areas seperated from each other for various reasons. This study concerns the "Western and Northwestern the Necropolis areas" which have been defined as the intial points for necropolis research at the city. In this context, considering the evidence obtained from the past to the present day, this study shares some information, together with some comments, relating to the reflections of the burial tradition of the city in the tomb architecture, regarding the borders and positions of necropoleis in the city, and the identification and distribution of the types of tombs. This study also includes a map of this topography marking the distribution of the tombs in the Northwestern Necropolis.
doi:10.13114/mjh.2016.298 fatcat:r573ucbdjrcpbls2lsfq5czcxm