Методичний підхід до визначення необхідних спроможностей складових інтегрованого потенціалу протидії загрозам на виконавчому рівні

В.Ю. Богданович, А.М. Прима
2017 Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України  
Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, Київ МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНИХ СПРОМОЖНОСТЕЙ СКЛАДОВИХ ІНТЕГРОВАНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ НА ВИКОНАВЧОМУ РІВНІ Запропонований методичний підхід до визначення нейтралізаційних заходів військових та невійськових складових, що залучаються до сумісної нейтралізації загроз воєнній безпеці держави шляхом інтеграції їх можливостей в умовах ресурсних обмежень, що дає змогу усувати або нейтралізовувати виявлені
more » ... ти виявлені (прогнозовані) загрози воєнного та гібридного характеру і таким чином більш раціонально використовувати наявні у держави воєнні і невоєнні (гібридні) інструменти забезпечення її воєнної безпеки. Ключові слова: загроза, протидія загрозам, інтегрований потенціал протидії, воєнна безпека, воєнна небезпека, рівень воєнної небезпеки, нейтралізаційний «зсув», нейтралізаційне завдання, нетралізаційні заходи. Вступ Постановка проблеми та її актуальність. Стаття присвячена проблемі підвищення ефективності функціонування системи забезпечення воєнної безпеки в умовах впливу різного роду загроз та обмеженості фінансових, матеріальних, людських та інших ресурсів. Однією із вимог до реформування сектора безпеки і оборони України (СБОУ) чинними керівними документами з питань національної безпеки держави [1; 2] визначено раціональне використання наявних сил та засобів, інтеграція яких дозволяє позбутися дублювання завдань та не економного використання вкрай обмежених ресурсів, що виділяються в Україні для забезпечення її воєнної безпеки. Практична реалізація зазначеної вимоги потребує розробки методичного апарату визначення нейтралізаційних заходів військових та невійськових складових, що залучаються до сумісної нейтралізації загроз воєнній безпеці держави шляхом інтеграції їх можливостей в умовах ресурсних обмежень, що давало б змогу усувати або нейтралізовувати виявлені (прогнозовані) загрози воєнного та гібридного характеру з найбільш раціональним використанням наявних у держави ресурсів, воєнних та невоєнних (гібридних) інструментів забезпечення її воєнної безпеки, що і визначає актуальність даної публікації. Основні керівні документи у сфері забезпечення національної та воєнної безпеки орієнтують суб'єкти сектора безпеки і оборони України на першочергове використання несилових структур та невійськових заходів для усунення або нейтралізації загроз воєнного характеру [1] [2] [3] [4] . Проте ні в керівних документах, ні в вітчизняній науково-методичній літературі, ні в зарубіжних наукових виданнях з проблематики забезпечення національної та воєнної безпеки, з якими змогли ознайомитися автори, не наводяться методи, методики та практичні рекомендації щодо принципів і порядку комплексування несилових суб'єктів, визначення їх завдань, потрібних спроможностей, нейтралізаційних завдань та форм застосування. Метою статті є розробка методичного підходу до визначення необхідних спроможностей складових інтегрованого потенціалу та їх нейтралізаційних завдань щодо протидії загрозам на виконавчому рівні. Виклад основного матеріалу дослідження Основні постулати щодо обґрунтування вимог до визначення необхідних спроможностей сектору безпеки і оборони для протидії загрозам воєнного характеру викладені у Концепції [1]. Звісно, що необхідні спроможності сектору безпеки і оборони повинні визначатися у залежності від противника, з боку якого виявлена або прогнозується загроза, масштабом і характером цієї загрози, а також іншими факторами, що її підсилюють та здійснюють деструктивний вплив на визначальні сфери життєдіяльності держави. Бажано, щоб процес обґрунтування необхідних спроможностей СБОУ носив формалізований характер, супроводжувався кількісними оцінками та міг реалізовуватися з використанням відповідних інформаційних технологій. Основна суть запропонованого методичного підходу до визначення необхідних спроможностей складових інтегрованого потенціалу та їх нейтралізаційних завдань щодо протидії загрозам на виконавчому рівні полягає у формуванні цільової функ-
doi:10.30748/nitps.2017.27.31 fatcat:o7glckovgbct3pbb6gtb6omopi