ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA FARKINDALIKLARI

Melike FAİZ, Hafife BOZDEMİR
2019 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
ÖZ Araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma farkındalıklarını belirlemektir. Çalışmanın örneklemi Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dallarında öğrenim görmekte olan 790 öğretmen adayıdır. Çalışmanın sonuçlarında öğretmen adaylarının çevresel-etik farkındalık puanları, toplumsal-sosyal farkındalık puanları ve çevresel-ekonomik farkındalık puanlarının orta puanın üzerinde olduğu bulunmuştur.
more » ... manın değişkenleri cinsiyet, bölüm ve sınıf düzeyidir. Cinsiyet değişkenine bakıldığında, kadın öğretmen adaylarının çevresel-ekonomik farkındalık puanları erkek öğretmen adaylarından daha yüksektir. Sınıf düzeyi değişkenine bakıldığında, 2. ve 3. Sınıf öğrencileri daha yüksek farkındalığa sahiptirler. Bölüm değişkenine bakıldığında, Sınıf Eğitimi öğrencileri lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Sürdürülebilir kalkınma ölçeği boyutlarının ilişkisine bakıldığında, çevreseletik farkındalık puanları ile toplumsal-sosyal farkındalık puanları arasında yüksek düzeyde pozitif yönde ilişki görülmektedir. Ayrıca, çevresel-etik farkındalık ile çevresel-ekonomik farkındalık puanları arasında ve toplumsal-sosyal farkındalık ile çevresel-ekonomik farkındalık puanları arasında düşük düzeyde pozitif yönde ilişki vardır. Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir kalkınma, çevre eğitimi, öğretmen adayları, farkındalık. ABSTRACT The purpose of this research is to determine the sustainable development awareness of teacher candidates. The sample of the study involves 790 teacher candidates who are studying in Classroom Education, Social Studies Education and Science Education Departments at Kastamonu University Faculty of Education. When we examine the gender variable, the environmental-economic awareness scores of female teacher candidates are higher than the awareness of male teacher candidates. When the data are analysed according to the class level variable, sophomore and junior students have higher awareness. These classes are followed by seniors and finally the freshman students. A significant difference is found in favor of classroom education students in the department variable. Finally, when we examine the relationship between sustainable development scale dimensions, there is a high positive correlation between environmental-ethics awareness scores and, social factors awareness scores. In addition, there is a low positive correlation among environmental-ethical awareness and environmental-economic awareness scores and among social-social awareness and environmental-economic awareness scores.
doi:10.17240/aibuefd.2019..-662082 fatcat:wmelacevjnhmjny5ehw2kqhkju