Our surgical experience and mid-term results with the Senning procedure

Ahmet Şaşmazel
2011 Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery  
Amaç: Büyük arter transpozisyonu (TGA) tanısı ile ameliyat edilen bebek hastalarda Senning işleminin orta dönem cerrahi sonuçları değerlendirildi. Ça lış ma pla nı: Büyük arter d-transpozisyonu (d-TGA) tanısı ile ameliyat edilen yedi hasta (ort. yaş 23.6±32.5 ay; dağılım 6-96 ay ve ort. ağırlık 9.6±4.6 kg; dağılım 7-20 kg) çalışmaya dahil edildi. Yedi hastanın üçünde basit TGA ve atriyal septal defekt gözlendi, kalan dört hastada ise kompleks TGA (ventriküler septal defekt ve pulmoner stenozlu)
more » ... pulmoner stenozlu) vardı. Senning ameliyatı öncesi dört hastada (%57) balon atriyal septostomi yapılmış idi. Ortalama ameliyat öncesi pulmoner arter basıncı 34.6±27.5 mmHg idi. Ameliyat öncesi ortalama sistemik arteriyel oksijen satürasyonu yüzde 76.3±9.2 idi. Ameliyat öncesi New York Heart Association (NYHA) sınıflandırması altı hastada (%86) fonksiyonel sınıf II ve bir hastada (%14) sınıf III idi. Retrospektif olarak analiz edilen parametreler kardiyopulmoner bypass zamanını, aortik kros klemp zamanını, mekanik ventilasyonu süresini ve yoğun bakımda kalma süresini içermekteydi. Bul gu lar: Bir hasta (%14) ameliyat sonrasında hastanede kaybedildi. Ortalama kardiyopulmoner bypass zamanı 155.9±23.6 dakika ve aortik kros klemp zamanı 99.9±23.5 dakika idi. Ameliyat sonrasında komplet atrioventriküler blok gelişen ve kalıcı pacemaker yerleştirilen bir hasta dışında tüm hastalar normal sinus ritminde kaldı. Bir hastada hafif süperiyor vena kava baffle obstrüksiyonu gelişti ve ortalama gradyan 2 mmHg olarak ölçüldü. Ortalama takip süresi 20.4±18.3 ay idi. Beş hasta (%84) NYHA fonksiyonel sınıflandırmasına göre sınıf I olarak değerlendirildi. So nuç: İnfant döneminde d-TGA'lı hastalarda gerçekleştirilen Senning işlemi düşük mortalite ve morbidite oranları ile orta dönemde izlem sürecinde güvenli bir ameliyattır. Anah tar söz cük ler: Morbidite; mortalite; Senning işlemi; büyük arter transpozisyonu.
doi:10.5606/tgkdc.dergisi.2011.005 fatcat:bznyngdkhjagzgat6ertxcvvgq