ZASTOSOWANIE METOD ESTYMACJI ODPORNEJ W OBLICZENIACH NOŚNOŚCI GRANICZNEJ PALI 1. Wprowadzenie

Zbigniew Muszyński, Jarosław Rybak
unpublished
Podana w Polskiej Normie PN-83/B-02482 [1] procedura przeprowadzania badania noś-ności pali oraz zasady interpretacji wyników osiadań pozwalają na ocenę poprawności me-tody projektowej i zgodności warunków geotechnicznych z założonymi do projektowania. Wyniki próbnego obciążenia stanowią ponadto podstawę do wprowadzenia ewentualnych zmian w projekcie palowania. Wiarygodność wyników osiadań musi być wysoka, ponieważ badania statyczne są bardzo czasochłonne i kosztowne, a podejmowane na ich
more » ... mowane na ich podstawie de-cyzje przynoszą istotne konsekwencje techniczne i ekonomiczne. Zbudowanie dodatkowe-go stanowiska badawczego jest często bardzo utrudnione, ze względu na niedostateczne zbrojenie i nośność na wyciąganie pali kotwiących lub konieczność stosowania balastu. Szeroko stosowanym ostatnio rozwiązaniem jest wykonywanie badań dynamicznych nośności pali. W przypadku prefabrykowanych pali wbijanych udział badań dynamicznych w ogólnej liczbie wykonywanych badań osiągnął w 2007 roku 71%. Podstawą prawną sto-sowania badań dynamicznych jest Polska Norma PN-EN 12699. Specjalne roboty geotech-niczne. Pale przemieszczeniowe [7], która dopuszcza test dynamiczny do badania nośności. Problemem, jaki się napotyka, jest konieczność precyzyjnej kalibracji tych badań, zarówno w aspekcie wyznaczania w badaniach dynamicznych nośności granicznej, jak i doboru od-powiedniego współczynnika bezpieczeństwa, pozwalającego na określenie dopuszczalnego obciążenia na pal. Dobra kalibracja wymaga znajomości nośności granicznej pala z badania statycznego, a ta często nie może być wyznaczona ze względu na ograniczoną nośność stanowiska ba-dawczego. Projektant jest wtedy zmuszony do obliczenia nośności granicznej na podstawie posiadanych danych przez "ekstrapolację" wyników badań. W pracy przedstawiono wyniki *
fatcat:saiojgimlfbxnjuqy4tffdj6lm